Grāmata "Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa".Grāmatā ietverts praktiskais mācību kurss finanšu grāmatvedības apguvei, ņemot vērā izmaiņas finanšu likumdošanā no 2022.gada 1.janvāra. Mācību materiāls veidots tā, lai lietotāji apgūtu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu grāmatvedībā, analizējot piemērus un risinot uzdevumus.
Lasītājiem tiek piedāvāti praktisku piemēru risinājumi un pārdomātie uzdevumi, kas savukārt ir autores 28 gadu pedagoģiskā darba un praktiskās darbības pieredzes apkopojums.

Profesionālā ziņā tas ir noderīgs izziņas materiāls, kurā nepieciešamības gadījumā iespējams rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļi uzskaiti līdz pat sīkākām niansēm: 180 lpp., 63. piemēri ar atrisinājumu, 62. uzdevumi.


Par autoru: Jūlija Bojarenko, Mg.sc.ing. Finanšu grāmatvedības un vadības grāmatvedības studiju kursu docētāja Grāmatvedības un finanšu koledžā.

Vairāku grāmatvežu kvalifikācijas pilnveides programmu autore un pasniedzēja, semināru lektore, populārzinātnisko rakstu autore, praktizējoša grāmatvede, Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte.

Mācību grāmatu „Uzņēmējdarbības ekonomika”, „Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse I.daļa”, „Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse II.daļa”, „Vadības grāmatvedība: teorija un prakse”, „Финансовая бухгалтерия: теория, примеры, проводки”, “Себестоимость продукции и услуг. Анализ финансового состояния предприятия”, „Finanšu grāmatvedības praktikums” un „Finanšu grāmatvedība piemēros un uzdevumos I.daļa” līdzautore. Mācību grāmatas „Финансовая бухгалтерия в проводках” autore.

Sertificētā grāmatvede-auditore, sertifikāts EN ISO/IEN Nr.44 SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs”.Cena EUR 40

Pasūtījumu piegādi  nodrošinām ar Omniva (vai SmartPost ) pakomātu starpniecību.


Piegāde ar   OMNIVA pakomātu, piegādes cena ir 3.10 eur

Piegāde ar   SmartPost  pakomātu, piegādes cena ir 1.80 eur

Grāmata/-as tiks izsūtīta/-as, 1-3 darba dienu laikā no naudas saņemšanas brīža.


Pasūtīt grāmatu var, nospiežot uz VEIKT PIRKUMU pogas.


Lūdzam komentāros norādīt pakomāta adresi.


Piegādei ar OMNIVA/ SmartPost pakomātu ir vairākas priekšrocības:

  • Grāmatu no pakomāta iespējams izņemt 24 stundas diennaktī, 7 dienas no piegādes brīža;
  • Jums ir iespēja izvēlēties mājām (vai darba vietai) tuvāko pakomātu, kurā Jūs grāmatu vēlaties saņemt;
  • Jūs varat izsekot savu sūtījumu internetā;


Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa


 SATURS
1. Ilgtermiņa ieguldījumi .............................................................................
1.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite ........................................................... 7
.1.1. Nemateriālo ieguldījumu sastāvs un uzskaites konti......................... 7
1.1.2. Nemateriālo ieguldījumu atzīšana, novērtēšana un uzskaite............... 8
1.1.3. Nemateriālo ieguldījumu atspoguļošana finanšu pārskatā................. 16
1.2. Pamatlīdzekļu uzskaite ......................................................................... 18
1.2.1. Pamatlīdzekļu sastāvs un uzskaites konti........................................ 18
1.2.2. Pamatlīdzekļu atzīšana, novērtēšana un uzskaite.............................. 19
1.2.3. Pamatlīdzekļu nolietojums........................................................... 28
1.2.4. Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības
noteikšanas............................................................. 34
1.2.5. Ar pamatlīdzekļiem saistītās remonta un uzturēšanas izmaksas.......... 41
1.2.6. Pamatlīdzekļu izslēgšana............................................................. 48
1.2.7. Nomāto pamatlīdzekļu uzskaite..................................................... 53
1.2.8. Bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu uzskaite............................ 58
1.2.9. Pamatlīdzekļu atspoguļošana finanšu pārskatā............................. 59
1.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite ............................................. 62
Jautājumi paškontrolei................................................................................ 69
2. Apgrozāmie līdzekļi................................................................................. 71
2.1. Krājumu uzskaite ................................................................................ 73
2.1.1. Krājumu sastāvs un uzskaites konti............................................... 73
2.1.2. Krājumu atzīšana, novērtēšana un uzskaite................................. 74
2.1.3. Krājumu uzskaites metodes.......................................................... 75
2.1.4. Krājumu pašizmaksas novērtēšanas metodes............................. 86
2.1.5. Pašražoto krājumu uzskaite.......................................................... 95
2.1.6. Avansa maksājumi par krājumiem ................................................ 106
2.1.7. Krājumu novērtēšana bilances datumā........................................ 113
2.2. Debitoru uzskaite.............................................................................. 118
2.2.1. Debitoru sastāvs un uzskaites konti .............................................. 118
2.2.2. Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem............................................. 119
2.2.3. Pircējiem piešķirtās atlaides ........................................................ 126
2.2.4. Norēķini ar radniecīgajām un asociētām sabiedrībām... .............. 129
2.2.5. Norēķini ar citiem debitoriem ...................................................... 131
2.2.6. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā ................................... 135
2.2.7. Norēķini ar norēķinu personām .................................................... 137
2.2.8. Nākamo periodu izmaksas ........................................................... 141

Praktiskā finanšu grāmatvedība I.daļa
4 2.2.9. Uzkrātie ieņēmumi ..................................................................... 144
2.2.10. Debitoru uzskaite ārvalstu valūtā ................................................. 146
2.2.11. Šaubīgu un bezcerīgu debitoru uzskaite ....................................... 151
2.2.12. Debitoru atspoguļošana finanšu pārskatā ..................................... 155
2.3. Īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite ............................................... 156
2.4. Naudas līdzekļu uzskaite ...................................................................... 158

Jautājumi paškontrolei................................................................................. 164 Saīsinājumi.................................................................................................. 166 Pielikumi...................................................................................................... 167

1.pielikums Kontu plāns................................................................................ 167

2.pielikums Bilances shēma......................................................................... 174

3.pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā
(klasificēta pēc izdevumu veidiem) ........................................................................ 177

4.pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas) .............................................................................. 178

5.pielikums.Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma.................... 179

6.pielikums Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma................. 180