Aktuāla grāmatvedības metodika


Piedāvājam iegādāties grāmatvedības uzskaites metodiku, kuras autore ir Jūlija Bojarenko.


Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam rakstīt mums uz [email protected]
vai noklikšķiniet uz pogas "REĢISTRETIES TAGAD "

  • Piedāvājam jūsu uzmanībai pilnu grāmatvedības organizācijas dokumentu komplektu (turpmāk - «GRĀMATVEDĪBAS METODIKA»),
         kurā ir atspoguļotas normatīvo aktu prasības, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

  • Tas nav vienkārši dokumentu komplekts - tā ir labi pārdomāta sistēma, kuru ir ērti pārveidot atbilstoši konkrēta uzņēmuma
           darbības specifikai!

  • Informācija, kas izcelta dzeltenā krāsā, un brīdinājums sarkanā krāsā ir signāls par izvēli, kas jāveic par labu konkrētai novērtēšanas metodei, grāmatvedības metodei utt.

  • Vienā no šīs metodikas sadaļām - "Grāmatvedības politika" (apjoms 54 lappuses) - ir sniegta detalizēta bilances posteņu, ienākumu un izdevumu uzskaite un novērtējums, kā arī maksimālais grāmatvedības kontējumu kopums, kas palīdzēs izveidot katra uzņēmuma grāmatvedības politikas individualitāti.

  • Ja Jums nav laika izveidot grāmatvedības politiku, lūdzu, vēršaties pie profesionāļiem.

  • Mēs piedāvājam pilnu dokumentu komplektu par grāmatvedības organizēšanu, kas ietver visas normatīvo aktu prasības, kas stājās spēkā no 2022. gada 1. janvāra. Bet tas nav tikai dokumentu komplekts - tas ir rūpīgi izstrādāts sistēmas risinājums, kas viegli pielāgojams Jūsu uzņēmuma darbības specifikai.


  • GRĀMATVEDĪBAS METODIKA ietver visas Grāmatvedības likuma 31.panta prasības, saskaņā ar kurām uzņēmuma vadītājam ir pienākums nodrošināt:

1) grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu, izdošanu un tajos noteiktās kārtības ievērošanu uzņēmumā;

2) grāmatvedības kontroles sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu, uzturēšanu un uzlabošanu uzņēmumā;

3) vispārīgo grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumu un grāmatvedības datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību noteikšanu uzņēmumā

4) visu grāmatvedības dokumentu oriģinālu vai elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērsto dokumentu saglabāšanu

Autors: Jūlija Bojarenko -ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore. Pasniegšanas pieredze 28.gadi.


Iegādājoties metodiku, saņemsiet to elektroniskā veidā uz savu e-pasta adresi.


Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam rakstīt mums uz [email protected] VAI   nospiežot uz reģistrācijas pogas.
 

Cena: 220.00 eiro  

Pastāvīgajiem klientiem 10% atlaide

GRĀMATVEDĪBAS METODIKA ietver visas Grāmatvedības likuma 31.panta prasības, saskaņā ar kurām uzņēmuma vadītājam
ir pienākums nodrošināt:
1) grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu, izdošanu un tajos noteiktās kārtības ievērošanu uzņēmumā;
2) grāmatvedības kontroles sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu, uzturēšanu un uzlabošanu uzņēmumā;
3) vispārīgo grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumu un grāmatvedības datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību noteikšanu uzņēmumā
4) visu grāmatvedības dokumentu oriģinālu vai elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērsto dokumentu saglabāšanu Ievads

Visi iepriekš minētie dokumenti ir izstrādāti un atspoguļoti GRĀMATVEDĪBAS METODIKĀ, kuras saturs ir sekojošs:


1. Grāmatvedības reģistru kārtošanas noteikumi
1.1. Vispārīgās grāmatvedības kārtošanas prasības
1.2. Grāmatvedības reģistru kārtošanas vispārīgās prasības
1.3. Grāmatvedības reģistru kārtošana grāmatvedības ciklā

2. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība
2.1. Attaisnojuma dokumenti, to iedalījums un attaisnojuma dokumentā ietveramie rekvizīti un informācija
2.2. Prasības konkrētiem attaisnojuma dokumentiem
2.2.1. Attaisnojuma dokuments, kuru sagatavo attiecībā uz precēm un citām materiālajām vērtībām un pakalpojumiem
2.2.2. Attaisnojuma dokuments, kuru sagatavo saistībā ar skaidras vai bezskaidras naudas avansa izlietojumu vai darbinieka izdevumu atlīdzināšanu
2.3. Preču piegādes dokumenti
2.3.1. Preču piegādes dokumentos ietveramie rekvizīti un informācija, šo dokumentu noformēšana un parakstīšana
2.3.2. Preču piegādes dokumentu reģistrēšanas kārtība

3. Kārtība, kādā labo vai papildina ierakstus grāmatvedības reģistros un attaisnojuma dokumentos

4. Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi, grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
4.1. Grāmatvedības datorprogramma
4.2. Organizatoriskās prasības
4.3. Tehniskās prasības
4.4. Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

5. Grāmatvedības politika
5.1. Nemateriālie ieguldījumi
5.2. Pamatlīdzekļi
5.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
5.4. Krājumi
5.5. Debitori
5.6. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
5.7. Naudas līdzekļi
5.8. Pašu kapitāls
5.9. Uzkrājumi
5.10. Kreditori
5.11. Ieņēmumi
5.12. Izdevumi

6. Kases operācijas
6.1. Kases grāmata
6.2. Kases ieņēmumu un izdevumu orderi, izmaksu saraksti
6.3. Operācijas ar skaidro naudu
6.4. Atbildīgo personu pienākumi un atbildība kases operāciju uzskaitē

7. Nolikums par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu izsniegšanas un izlietojuma kārtību
7.1. Avansu izsniegšanas un avansa norēķinu sagatavošanas kārtība
7.2. Komandējumu noformēšanas un atspoguļošanas kārtība
7.3. Norēķini par reprezentācijas izdevumiem
7.4. Noteikumi par reklāmas izdevumiem
7.5. Noteikumi par personāla ilgtspējas pasākumiem

8. Nolikums par transportlīdzekļu izmantošanas izdevumiem
8.1. Autotransporta izmantošana
8.2. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana
8.3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana
8.4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana, grāmatvedību kārtojot divkāršā ieraksta sistēmā
8.5. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana
8.6. Transportlīdzekļa izmantošana personīgajām vajadzībām

9. Nolikums par inventarizācijām
9.1. Inventarizācijas metodes
9.2. Inventarizācijas veikšanas kārtība
9.2.1. Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija
9.2.2. Pamatlīdzekļu inventarizācija
9.2.3. Krājumu inventarizācija
9.2.4. Naudas līdzekļu inventarizācija
9.2.5. Norēķinu inventarizācija
9.3. Inventarizācijas rezultātu dokumentēšanas un inventarizācijā atklāto starpību iegrāmatošanas kārtība

10. Gada pārskatu un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi
10.1. Finanšu pārskata kvalitātes pazīmes, pielietojamie pieņēmumi un principi
10.2. Pamatprasības finanšu pārskata sagatavošanai un tā noformēšana
10.3. Bilance
10.3.1. Bilances aktīvs
10.3.2. Bilances pasīvs
10.4. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 1
0.5. Naudas plūsmas pārskats
10.5.1. Naudas plūsmas pārskata saturs
10.5.2. Naudas plūsmas pārskata sagatavošanas vispārīgie nosacījumi
10.5.3. Īpaši nosacījumi naudas plūsmas pārskata atsevišķiem posteņiem
10.5.4. Naudas plūsma ārvalsts valūtā
10.6. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
10.7. Finanšu pārskata pielikums
10.8. Kļūdu labojumi
10.9. Grāmatvedības politikas maiņa
10.10. Grāmatvedības aplēšu maiņa
10.11. Vadības ziņojums
10.12. Gada pārskatu parakstīšana, revīzija (pārbaude), apstiprināšana un iesniegšana
10.12.1. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude)
10.12.2. Gada pārskata ierobežotā pārbaude
10.13. Gada pārskata noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana
10.13.1. Gada pārskata noformēšana
10.13.2. Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana
10.14. Saimnieciskās darbības pārskats
10.15. Slēguma finanšu pārskats uzņēmuma reorganizācijas gadījumā
10.16. Slēguma finanšu pārskats uzņēmuma darbības izbeigšanas gadījumā

11. Kontu plāns
12. Dokumentu apgrozības shēma
13. Grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumi
14. Grāmatvedības kontrole Saīsinājumi Pielikumi

Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu