PVN piemērošana darījumiem ar vaučeriem


VID sagatavotais materiāls par PVN piemērošanu darījumiem

ar vairāku mērķu un citiem vaučeriem.

 
Kas ir vaučers

Vaučera, ar kuru iegādājas preci vai pakalpojumu, mērķis ir veicināt konkrētu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu vai paātrināt maksas saņemšanu par konkrētām precēm vai pakalpojumiem, proti, vaučera mērķis ir attīstīt preču vai pakalpojumu tirgu, vairot klientu lojalitāti vai sekmēt maksāšanas procesu. Vaučera izmantošana, saņemot preces vai pakalpojumus, nav maksājums, bet to tiesību izmantošana, kas izriet no maksājuma, kurš veikts,vaučeru izdodot vai tam mainot īpašniekus

 PVN aprēķina brīdis


PVNmaksātājs, kuršsavā vārdā pārdodviena mērķa vaučeru,veicpreču piegādivai sniedzpakalpojumu.
PVN ir aprēķināms vaučera pārdošanas brīdī.Norādīšana PVN deklarācijā

PVNnorāda tā taksācijas perioda


PVNdeklarācijā, kurā šis vaučers ir nodots kā preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana.Faktisko preču nodošanu vai faktisko pakalpojumu sniegšanu apmaiņā pret viena mērķa vaučeru, ko piegādātājs vai sniedzējs pieņem kā atlīdzību vai daļēju atlīdzību, neuzskata par patstāvīgu darījumu.

Darījumi ar vaučeriem
piemērs
SIA “A”augustā pārdod viena mērķa vaučeru galapatērētājam par 100 euro, ieskaitot PVN(PVN rēķins tiek izrakstīts).Galapatērētājs viena mērķa vaučeru atprečo septembrī.SIA “A”augusta PVN deklarācijā norāda darījuma vērtību 82,64 euro un aprēķināto PVN 17,36 euro.Ja vaučeru pārdod cits komersantsizdevēja vārdāJa PVN maksātājs, darbojoties cita PVN maksātāja vārdā, pārdod cita PVN maksātāja izdotu viena mērķa vaučeru, tad ir uzskatāms, ka preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu,uz ko vaučers attiecas,ir veicis cits PVN maksātājs.

piemērsSIA “A”augustā pārdod SIA “B”vārdā viena mērķa vaučeru galapatērētājam, kas dod tiesības tā turētājamsaņemt uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā,par 100 euro, ieskaitot PVN(PVN rēķins tiek izrakstīts). Galapatērētājs apmaiņā pret viena mērķa vaučeru uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā izmanto septembrī.SIA “B”augusta PVN deklarācijā norāda darījumavērtību 82,64 euro un aprēķināto PVN 17,36 euro.Ja vaučeru pārdod cits komersantssavā vārdāJa PVN maksātājs, darbojoties savā vārdā, pārdod cita PVN maksātāja izdotu viena mērķa vaučeru, tad ir uzskatāms, ka šis PVN maksātājs ir veicis ar minēto vaučeru saistīto preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.

piemērs
SIA “A”augustā savā vārdā pārdod no SIA “B”iegādāto un tāizdoto viena mērķa vaučeru, kas dod tiesības tā turētājam saņemt uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā, galapatērētājam par 100 euro, ieskaitot PVN(PVN rēķins tiek izrakstīts). Galapatērētājs viena mērķavaučeru atprečo septembrī.SIA “A”augusta PVN deklarācijā: atskaita priekšnodokli par viena mērķa vaučeru, kas iegādāts no SIA “B”, kā arī norāda veiktā darījuma vērtību 82,64 euro un aprēķināto PVN 17,36 euro.Ja ir dažādas likmesViena mērķa vaučers, kurā ir iekļauti darījumi ar dažādām PVN likmēm, ir uzskatāms par viena mērķa vaučeru, ja tajā darījumu summas ar attiecīgajām PVN likmēm irnorādītas atsevišķiun atprečošanas brīdī nav pārliekamas uz vaučerānorādīto darījumu ar citu PVN likmi

piemērs
SIA “A”augustā pārdod savu izdoto viena mērķa vaučerupar 150 euro, ieskaitot PVN(PVN rēķins tiek izrakstīts), kurā norādīts, ka tas dod tā turētājam tiesības saņemtno SIA “A”uzturēšanās pakalpojumu viesnīcā par 100 euro un ēdināšanaspakalpojumu par 50 euro. Šī vaučera izmantošanas noteikumos ir atrunāts, ka vaučera atprečošanas Darījumi ar vaučeriem6brīdī iepriekš minēto summu sadalījumu nedrīkst izmainīt (piemēram, nedrīkst izvēlēties lētāku uzturēšanās pakalpojumu, lai ietaupījumu izmantotu papildu norēķiniem par ēdināšanu).SIA “A”augusta PVN deklarācijā norāda uzturēšanās pakalpojuma viesnīcā vērtību 89,29euro unaprēķināto PVN 10,71euro un ēdināšanaspakalpojuma vērtību 41,33euro un aprēķināto PVN 8,67euro.Uzskaite grāmatvedībāViena mērķa vaučera pārdošana PVN likuma izpratnē iruzskatāma par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, neskatoties uz to, ka faktiskā preču piegāde/pakalpojumu sniegšana vēl nebūs notikusi.Savukārt grāmatvedības uzskaitē viena mērķa vaučera pārdošana ir uzrādāma kā avanss.

piemērs

SIA “A”pārdod viena mērķa vaučeru(PVN rēķins tiek izrakstīts).SIA “A”pārdošanas brīdī saņemtā nauda no pircēja ir jāuzskaita bilances kontā “saņemtie avansi”. Savukārt pēc viena mērķa vaučera atprečošanas saņemtā nauda no pircēja jāiekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.SIA “A”ir tiesības atskaitītpriekšnodoklipar izdevumiem(iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem), kas radušies saistībā ar šī viena mērķa vaučera piegādi.PVNpiemērošana darījumiem ar vairāku mērķu vaučeriemPVN aprēķina brīdisVairāku mērķu vaučera pārdošananavPVN objekts, tas ir, vairāku mērķu vaučeriem PVN nepiemēro, kad tie maina īpašniekus. PVN tiem tiek piemērots tikai tad, kad notiek faktiskā preču nodošana vai faktiskā pakalpojumu sniegšana apmaiņā pret vairāku mērķu vaučeru, ko preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs pieņem kā atlīdzību vai daļēju atlīdzību.Ar PVNapliekamā vērtībaAr PVN apliekamā vērtība ir:•atlīdzība par vairāku mērķu vaučeru, atskaitotPVN summu, vai•naudas vērtība, kas norādīta vairāku mērķu vaučerā vai ar to saistītajos dokumentos,atskaitotPVN summu.

PVN piemērošana darījumiem ar vaučeriem citos gadījumos


PVN rēķina izrakstīšana komisijas maksai (izplatīšanas pakalpojumam) par vaučera piegādi Komisijas maksa, ja tāda tiek iekasēta par vaučera piegādi, pēc ekonomiskās būtības ir atsevišķs pakalpojums, par ko izrakstāms atsevišķs PVN rēķins. Viena mērķa vaučera pārdošanas gadījumā atsevišķu rēķinu par komisijas maksas iekasēšanu var neizrakstīt, bet iekļaut to izrakstītajā PVN rēķinā par viena mērķa vaučera piegādi, norādot šo pakalpojumu atsevišķi.

Piemērs

SIA “A” augustā iegādājas vairāku mērķu vaučeru (dāvanu karti), par 50 EUR (PVN rēķins netiek izrakstīts). SIA “A” septembrī tālāk pārdod šo vairāku mērķa vaučeru (dāvanu karti) galapatērētājam, piemērojot komisijas maksu 4,13 EUR un no tās aprēķināto PVN 0,87 EUR apmērā, kopā 5 EUR. SIA “A” par veikto vairāku mērķa vaučera piegādi PVN rēķinu neizraksta, savukārt par komisijas maksas iekasēšanu izraksta PVN rēķinu. SIA “A” vairāku mērķu vaučera (dāvanu kartes) pārdošanas darījumu PVN deklarācijā nenorāda.
SIA “A” septembra PVN deklarācijā norāda sava sniegtā pakalpojuma vērtību 4,13 EUR un no tā aprēķināto PVN 0,87 EUR. Piemērs SIA “A” augustā iegādājas viena mērķa vaučeru (dāvanu karti), par 50 EUR un saņem no piegādātāja PVN rēķinu, kurā norādīta darījuma vērtība 41,32 EUR un no tās aprēķinātais PVN 8,68 EUR.
SIA “A” septembrī tālāk pārdod šo viena mērķa vaučeru (dāvanu karti) Igaunijas PVN maksātājam, piemērojot komisijas maksu 5 EUR.
SIA “A” izraksta vienu PVN rēķinu, tajā atsevišķi norādot viena mērķa vaučera piegādi (dāvanu kartes) un sava pakalpojuma vērtību (komisijas maksu). SIA “A” par iegādāto viena mērķa vaučeru (dāvanu karti) no piegādātāja saņemtajā PVN rēķinā norādīto PVN 8,68 EUR atskaita kā priekšnodokli augusta PVN deklarācijā.
SIA “A” septembra PVN deklarācijā norāda veikto viena mērķa vaučera (dāvanu kartes) darījuma vērtību 41,32 EUR un no tās aprēķināto PVN 8,68 EUR. Savukārt SIA “A” komisijas maksas iekasēšanai piemērojama PVN likuma 19.panta 1.daļa, saskaņā ar kuru pakalpojuma sniegšanas vieta ir Igaunija. Tādējādi SIA “A” pakalpojumam (komisijas maksai) Latvijas PVN nav piemērojams un darījuma vērtība 5 EUR deklarējama PVN deklarācijas 40. un 48.2 rindā un darījums atšifrējams PVN 2 pārskatā.
Atšķirība PVN piemērošanā starp vaučeriem un maksājumu instrumentiem Vaučeri tiek nošķirti no maksājuma instrumentiem, kuru vienīgais mērķis ir maksājumu veikšana. Neviens instruments, kura vienīgais mērķis ir maksājuma veikšana, neietilpst vaučera definīcijā PVN nolūkā, un tiem tiek piemēroti citi PVN piemērošanas noteikumi.

Piemērs
SIA “A” iegādājas Premium Plus priekšapmaksas karti (Premium Plus priekšapmaksas karte ir maksājuma instruments, kurā tiek uzlādēta emitētā elektroniskā nauda maksājumu veikšanai) 100 EUR vērtībā un tālāk pārdod Igaunijas PVN maksātājam, piemērojot savam pakalpojumam komisiju 5 EUR apmērā. Darījuma kopējā vērtība ir 105 EUR. SIA “A” par Premium Plus priekšapmaksas kartes pārdošanas darījumu – ar PVN neapliekamu darījumu PVN rēķinu neizraksta (izraksta attaisnojuma dokumentu atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”) un PVN deklarācijā norāda neapliekamā darījuma vērtību 105 EUR. SIA “A” nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem, kas radušies saistībā ar Premium Plus priekšapmaksas kartes pārdošanu.


 20.08.2019.
VID Metodiskais materiāls
Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumiem ar vaučeriem