Transfertcenu dokumentācija

2018.gada gada 25.oktobrī tika apstiprinātas izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kurām Latvija ievieš Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas transfertcenu dokumentācijas formātu Šīs prasības attiecināmas uz saistīto pušu darījumiem, kas veikti, sākot ar 2018.pārskata gadu.

Kam būs pienākums gatavot transfertcenu dokumentāciju?

Transfertcenu dokumentācija būs obligāti jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu pārskata gada beigām tādiem Latvijas uzņēmumiem un ārvalstu uzņēmumu Latvijas pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas veic darījumus ar

  • saistītu ārvalstu uzņēmumu;
  • ar uzņēmumu saistītām fiziskām personām;
  • komercsabiedrībām vai personām, ja tās atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās (ofšoru uzņēmumi).

Paredzēts, ka:

Globālo dokumentāciju būs jāsagatavo, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1.kontrolēto darījumu kopsumma attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 15 milj. eiro;

2.nodokļu maksātāja gada apgrozījums pārsniedz 50 milj. eiro un kontrolēto darījumu kopsumma gadā pārsniedz 5 milj. eiro; 

3.tikai vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa gadā pārsniedz 5 milj. eiro, bet VID būs tiesīgs pieprasīt arī globālo dokumentāciju, kas ir jāsagatavo 12 mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām, iesniedzot to mēneša laikā tikai pēc VID pieprasījuma.


Vietējā dokumentācija būs jāsagatavo 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām un jāiesniedz pēc VID pieprasījuma mēneša laikā uzņēmumiem, kas veic darījumus ar iepriekšminētajiem uzņēmumiem un personām tad, ja kontrolēto darījumu summa gadā pārsniedz 250 tūkst. eiro, bet nepārsniedz 5 milj. eiro.

Ja nodokļu maksātājs veiks darījumus ar Latvijas saistītu uzņēmumu un, ja darījumu komerciālās vai finanšu attiecības būs ekonomiski saistītas (notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros) ar ārvalstu saistītu uzņēmumu, ar uzņēmumu saistītām fiziskām personām vai ofšoru uzņēmumiem, par šādiem darījumiem būs jāsagatavo vietējā dokumentācija, ja kontrolēto darījumu kopsumma gadā pārsniegs 250 tūkst. eiro. Šādos gadījumos vietējo dokumentāciju varēs iesniegt 90 dienu laikā pēc VID pieprasījuma un VID, pieprasot vietējo dokumentāciju, izvērtēs, vai pieprasīt sagatavot visu vietējo dokumentāciju, vai tikai noteiktas tās daļas.

Apstiprinātie grozījumi arī paredz, ka nodokļu maksātājam ir tiesības nesagatavot vietējo dokumentāciju par darījumiem (zem 250 tūkst. eiro), kuriem nodokļu normatīvajos aktos ir paredzēta vienkāršota transfertcenu noteikšanas kārtība un vienkāršota transfertcenu dokumentācija, kuras saturu precizēs Ministru kabinets (MK) līdz 2018.gada 1.decembrim. Nodokļu maksātājam 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata gada beigām būs jāsagatavo un, ja VID pieprasīs, mēneša laikā jāiesniedz vienkāršoto transfertcenu dokumentāciju.

Kāda informācija ir jāiekļauj transfertcenu dokumentācijā?

Salīdzinot ar esošo transfertcenu dokumentācijas formātu, jaunās prasības paredz daudz plašāku informācijas apjomu par visas uzņēmumu grupas darbībām. Dokumentācijas struktūra ir:

  • Globālā dokumentācija, kurā paredzēts ietvert informāciju par visu grupu, tajā skaitā, par saimnieciskās darbības būtību, vispārējo transfertcenu politiku, ienākumu izvietojumu u.c. Globālajā dokumentācijā ietveramo informāciju var iedalīt šādās kategorijās - grupas organizatoriskā struktūra, darbības veidu apraksts, nemateriālais īpašums, finanšu darījumi, finanšu un nodokļu saistības;
  • Vietējā dokumentācija, kas ietver detalizētāku informāciju par vietējā uzņēmuma kontrolētajiem darījumiem. Dokumentācijā ietvertā informācija papildina globālajā dokumentācijā ietverto un tās mērķis ir pamatot, ka kontrolētajā darījumā piemērotā cena atbilst tirgus cenai. Vietējā dokumentācija satur transfertcenu analīzi par vietējā uzņēmuma kontrolētajiem darījumiem, attiecīgo finanšu informāciju, pamatojumu transfertcenu metodes izvēlei, salīdzināmības analīzi u.c.

Detalizētu par to, kas būs jāiekļauj globālajā un vietējā transfertcenu dokumentācijā, precizēs MK līdz 2018.gada 1.decembrim.

Dokumentācijas atjaunošana

Lai nodrošinātu, ka transfertcenu dokumentācijā piemērotā metodoloģija un darījumu apstākļi būtu aktuāli, transfertcenu dokumentācija būs jāatjauno katru gadu. Tomēr ja transfertcenu metodoloģiju ietekmējošā situācija, piemēram, tirgus apstākļi vai uzņēmuma cenu politika, nav būtiski mainījušies, likums paredz arī iespēju, ka dokumentācija, izņemot tajā iekļautos salīdzināmos finanšu datus, jāatjauno reizi trijos gados.

Transfertcenu dokumentācijai būs jābūt pieejamai elektroniski, kas atļauj meklēt tekstu.

Gadījumā, ja globālā dokumentācija VID tiks iesniegta angļu valodā, VID būs tiesības pieprasīt visas dokumentācijas vai tās daļas tulkojumu latviešu valodā, un nodokļu maksātājam būs pienākums to iesniegt mēneša laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Lai arī apstiprinātie grozījumi nemin vietējās dokumentācijas sagatavošanas valodu, paredzams, ka VID šo dokumentāciju pieprasīs latviešu valodā.

Nebūtiski darījumi

Apstiprinātie likuma grozījumi arī paredz, ja saistīto pušu darījuma kopējā vērtība attiecīgajā pārskata gadā nepārsniedz 20 tūkst. eiro, nodokļu maksātājs, sagatavojot transfertcenu dokumentāciju, ir tiesīgs neuzskatīt to par būtisku darījumu un neiekļaut transfertcenu dokumentācijā informāciju par to.

Soda sankcijas

VID būs tiesības piemērot soda naudu līdz 1% no kontrolētā darījuma summas, par kuru nodokļu maksātājam ir pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju, bet ne vairāk kā 100 tūkst. eiro, ja transfertcenu dokumentācija nav iesniegta noteiktajā termiņā, kā arī, ja nodokļu maksātājs ir būtiski pārkāpis transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības.