Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"

22.12.2015. ir izdoti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (noteikumi), kas 29.12.2015. publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.253 (5571) un stājas spēkā 01.01.2016.
Noteikumi piemērojami, sagatavojot gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus par 2016.pārskata gadu
Ar 01.01.2016. spēku zaudē MK noteikumi Nr.481, MK noteikumi Nr.488 , MK noteikumi Nr.537 .Tomēr šos noteikumus piemēro gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, kuri sagatavoti par 2015.pārskata gadu.

http://likumi.lv/ta/id/278844