ĀRPAKALPOJUMA GRAMATVEŽI

Likumprojekts:

 Saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” prasībām uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona — grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis.
Grozījumi paredz noteikt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam vismaz grāmatveža ceturtā līmeņa kvalifikāciju, kā arī vismaz trīs gadu pieredzi grāmatvedības kārtošanā.

Izteikt 3.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā: “2) ārpakalpojumu grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kuras kvalifikācija, ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, atbilst vismaz Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā līmeņa kvalifikācijai, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība) un kuram ir vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā. Ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona, Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā līmeņa kvalifikācijai atbilst atbildīgais grāmatvedis, kas ir uzņēmuma vadītājs vai dalībnieks, vai darbinieks, kurš sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus.”

Ņemot vēra riskus, ko tautsaimniecībai rada nekvalitatīvu grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšana, ir nepieciešams ieviest grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu:

Papildināt likumu ar 15.3 un 15.4 pantu šādā redakcijā: “15.3 pants. Ārpakalpojuma grāmatveža darbība ir atļauta, ja tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai. Licences grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai izsniegšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests. Licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai izsniedz uz pieciem gadiem. Licences izsniegšanas, atjaunošanas, pārreģistrācijas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, ierobežojumus licences saņemšanai, licences izsniedzošās institūcijas lēmumu apstrīdēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Par grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu un pārreģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.” “15.4 pants.
Ārpakalpojuma grāmatveži tiek ierakstīti publiskā Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā, kuru kārto un regulāri atjauno Valsts ieņēmumu dienests. Reģistrā par ārpakalpojumu grāmatvedi ieraksta šādas ziņas:
1) uzņēmuma nosaukums (komercsabiedrībai, individuālajam komersantam – firma), reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža vārds un uzvārds, bet fiziskajai personai – vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
2) licences numurs;
3) licences izsniegšanas, tās darbības apturēšanas vai anulēšanas datums un pamats;
4) ziņas par grāmatveža profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Ja mainās kāda no šā panta otrās daļas 1. un 4.punktā minētajām ziņām, ārpakalpojuma grāmatvedis divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam.”

Plānots, ka tām personām, kurām ir atbilstoša pieredze grāmatvedības jomā, taču nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, tas ir, vismaz grāmatveža ceturtā līmeņa kvalifikācija, būs iespējams turpināt strādāt par ārpakalpojuma grāmatvedi un saņemt licenci, ja tās studēs valsts akreditētā mācību iestādē.

Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā: “9. Grozījumi likuma 3.panta trešās daļas 2.punktā, 3.3 pants, 15.3 pants un 15.4 pants stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
10. Ārpakalpojuma grāmatveži ir tiesīgi turpināt grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu bez licences ne ilgāk kā līdz 2022.gada 1.februārim.
Ja ārpakalpojuma grāmatvedim nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, bet ir atbilstoša pieredze, līdz 2024.gada 1.februārim viņa profesionālā kvalifikācija var tikt atzīta par atbilstošu Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā līmeņa kvalifikācijai, ja viņš ir uzsācis vai turpina grāmatveža profesionālās kvalifikācijas standartam atbilstošas studijas un katru gadu līdz 15.oktobrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu par studiju sekmīgu turpināšanu. Ja ārpakalpojuma grāmatvedim līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk un viņam ir atbilstoša pieredze grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanā, līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 1.februārim, viņš var saņemt grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas licenci arī bez augstākās izglītības iegūšanas.”