Aktualitātes NILL TPFN un sankciju piemērošanā.IKS aktualizācija.Seminārā mērķis:


Šis praktikums ir ceļvedis NILLN TPFN jomā.

 Aktualitātes NILLN TPFN un sankciju piemērošanā . Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana, aktualizācija un sagatavošana licencēšanai  Kas jāņem vērā saistībā ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.


Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:


• klientu identificēšanai;
• risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma subjekta riski);
• risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos,
kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde

Gatavojoties ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanai, kurš stājās spēkā no 1. Jūlija, būtu ieteicams pārbaudīt IKS politiku un procedūru atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Svarīgi praktiskie aspekti, kas veido IKS politikas un procedūras:

Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru!


Ieguvumi no semināra:


1. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.

2.Semināra dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.

3. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.

4. Semināra apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.

5. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.

6. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.

7. Iemācīsies veikt sadarbības partneru izpēte saistībā ar uzliktajām sankcijām Krievijai un Baltkrievijai. Kas jāizpēta sankciju sakarībā?

Semināra lektors:


Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos,
grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Pasniegšanas pieredze 28 gadi.

Semināra laiks:


02.11.2022 plkst. 09:30– 13:30 – LATVIEŠU VALODĀTiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Dalības maksa:


EUR 75.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 85.00- pārējiem semināra klausītājiem

SIA”ARTBUH” piedāvā visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem “Iekšējās kontroles sistēmu”
Ar mūsu metodiku grāmatveži veiksmīgi iegūst licenci un iziet NILLTFN likuma prasību ievērošanas pārbaudi.
Tikai semināra 
dalībniekiem piedāvājam iegādāties IKS metodiku ar 50% atlaidi

*Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas


Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!

Apmācāmo skaits: minimālais– 10. cilvēki; maksimālais – 20. cilvēki.

Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits,tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.

Normatīvais regulējums un jaunumi NILLTPFL jomā, sankciju piemērošanā

- Kādi jauni subjekti ir noteikti likumā?

- Kādus subjektus var pārbaudīt VID?

- Vai grāmatvedis darbinieks atbild par NILLN TPF prasībām?

- Sava riska novērtēšana,

- Klienta riska novērtēšana,

- Klienta darījumu uzraudzība un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšana;

- Praktisku uzdevumu risināšana un analīze!

Ar praktisku piemēru palīdzību, nevis ar slaidiem, seminārā laikā būs izanalizēti šādi jautājumi:

-Ka veikt klienta identifikāciju?

-Ka veikt klienta izpēti?

-Kādus klientu nevajag izpētīt?

-Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.

-Ka veikt risku novērtēšanu? (piemēru risināšana)

-Kādus NILL riskus vismaz ir jāparedz?

-Kādus sankciju riskus vismaz ir jāparedz?

-Kas ir darījuma partneru riski?

-Ka veikt darījumu uzraudzību? (piemēru risināšana)

-Darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu.

-Kas ir vienkāršotā izpēte? -Kas ir padziļināta izpēte?

- Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība.

-Cik daudz anketu vajag aizpildīt?

-Nacionālā risku novērtējuma ziņojuma (NRA) izstrādei nepieciešamo statistikas datu apkopošana un publicēšana.
Kādu informāciju var iegūt no NRA?

-Kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā

-Sankciju riski subjektam un klientam.

-Personas pārbaude sankciju sarakstā.

-Jauna ziņošanas sistēma par aizdomīgiem darījumiem.

-Aizdomīgi darījumi - pazīmes, tipoloģijas, aktualitātes.