Ekspress kurss praktizējošiem grāmatvežiem


Informācija par kursu:


Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2021.gada un citas plānotās izmaiņas 2022.gada -izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus. 

Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni. Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība. 

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām! Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā Pēc 5 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam: 


✅ Profesionālā līmeņa paaugstināšanu 

✅ Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā 

✅ Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem! 

✅ Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru! risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru. Apmācību programma būs lietderīga: 


✅ galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem 

✅ visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. 

Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi 


Nodarbību sākums un laiks: 

10,02,2022

Latviešu valodā pulksten 9.30 -13.30 ZOOM  


Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi: 


Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 26.gadus un ir populāri Latvijā!


  Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 26 gadu pasniegšanas darba pieredze 


  Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore 

Kursi notiek: 


ZOOM onlaine


EUR 157-pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā) 

EUR 175.00 - pārējiem klausītājiem 


Mācību kursa “Galvenais grāmatvedis” apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.( 25.stundas) 


Atlaides: Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai. 
Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā) 
Dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem. 

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir. 


Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts ne vēlāk kā 7.dienas līdz kursu sākumamProgramma “Galvenais grāmatvedis” 

Nodokļu grāmatvedība 15 stundas 
Jolanta Reinvalde 


Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi 

1.Vienotā nodokļu konta ieviešana , nodokļu saistību segšanas kārtība; nodokļu maksāšanas kārtība; atsevišķu nodokļu maksājumu veikšana; 
2,Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā
3. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS).
4,Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju
5. Prasības sniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām 
6. Obligātās elektroniskās e-pasta adreses izveidošanas prasības. 

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas 

1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme; 
2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums; 
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem; 
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas 
5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums; 
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi; 
7. Grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
8. Kārtību, kādā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāji, kas cietuši no Covid-19 ietekmes, var pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu; 
9. VSAOI ziņojumu sniegšanas kārtības izmaiņas ieviešot vienoto nodokļu kontu 


III Mikrouzņēmumu nodoklis 

1. MUN maksātāju klasifikācija, maksimālais apgrozījums gadā, citi ierobežojumi; 
2. MUN darbinieku ienākuma noteikšanas īpatnības; 
3. MUN likmes par ierobežojumu pārsniegšanu un ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos. 
4. Likuma noteikumi attiecībā uz nodokļa deklarēšanas kārtību (labošanas iespējas), plānotās izmaiņas.
5. Kas turpmāk varēs būt MUN maksātājs?
6.Kāds ir pārejas periods jau esošajiem MUN maksātājiem?
7.Kā atteikties no MUN statusa?

IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis

1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju. 
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN. 
3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides. 
4. UIN, veicot publiskas labdarības darbībaslikums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”) 
5. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti) 

V Pievienotās vērtības nodoklis 
1. PVN darījumu veidi, nodokļa likmes, darījuma vietas noteikšanas pamatprincipi, deklarēšanas kārtība; 
2. Priekšnodokļa jēdziens, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai, procentuālie ierobežojumi un reģistrēšanas kārtība darījumos ar nekustamo īpašumu. 
3. Izmaiņas ar PVN neapliekamo darījumu sarakstā; 
4. Izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2020. gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi pārejas posmā. Ierobežojumi norēķinu veikšanai skaidrā naudā; 
5. Preču piegāde uz noliktavu (“call-off stock”) un ar to saistītie grozījumi PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtībā. 
6. Ķēdes darījumu būtība un nodokļa piemērošana (piemēri). 
7. Plānotie grozījumi likuma saistībā ar PVN piemērošanu e-komercijā  un citas plānotās izmaiņas PVN jomā ES teritorijā Finanšu grāmatvedība 10 stundas
Jūlija Bojarenko 

1) Normatīvo aktu prasības pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaitei un atspoguļošanai finanšu pārskatā. Ar saimniecisko darbību nesaistīto ilgtermiņa ieguldījumu objektu kontrole un atspoguļojums UIN deklarācijā. 

2) Normatīvo aktu prasības krājumu uzskaitei. Avansa maksājumi par krājumi - grāmatvedības politika un UIN nianses. 

3) Normatīvo aktu prasības debitoru parādu uzskaitei. Šaubīgie un bezcerīgie debitori - grāmatvedības politika (šaubīgo un bezcerīgo debitoru atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem, bezcerīgo debitoru norakstīšana), ietekme uz finanšu rādītājiem un UIN. “Veco” un “jauno” debitoru atspoguļojums UIN deklarācijā. 

4) Saistību uzskaite, saistību atzīšanas kritēriji atbilstoši normatīvo aktu prasībām (t.sk. saistību summas pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu), saistību norakstīšana uz ieņēmumiem u.с. - grāmatvedības politika un nodokļu nianses. 

5) Saņemto un izsniegto aizdevumu uzskaite, procentu uzskaite. Aizdevumu riski fiziskām un juridiskām personām. Aizdevumi saistītajām personām – atspoguļojums UIN deklarācijā. 

6) Dividendes, ārkārtas dividendes un nosacītās dividendes. Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas, to uzskaites īpatnības un atspoguļojums UIN deklarācijā. „Vecas” peļņas kontrole UIN deklarācijas 1.1. tabulā un nodokļu nianses. Ierobežojumi peļņas sadalē. 

7) Darījuma tirgus vērtības vai preces (produkta, pakalpojuma) tirgus cenas noteikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

8) Pārskata perioda un iepriekšējo periodu kļūdas, būtiskās un nebūtiskās kļūdas - problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana, skaidrojumi, grāmatojumi un atspoguļojums finanšu pārskatā, VID metodiskā materiāla analīze.