Ministru kabineta noteikumos Nr. 399

19.01.2018. spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu", lai uzlabotu Valsts ieņēmumu dienesta  EDS strukturizētā pielikuma aizpildīšanas kārtību.

Noteikumu pielikumā "Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes" iekļaujamā informācija papildināta ar punktiem par informācijas uzrādīšanu saistībā ar posteņu pārklasifikāciju. Pārējā pielikumā norādāmā informācija paliek nemainīga, mainīta tikai struktūra, kādā tā jānorāda. Turklāt finanšu pārskata pielikumā būs iespēja sniegt arī papildu informāciju (ne tikai to, ko šobrīd paredzēts sniegt saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām).

Turpmāk (par 2018. un turpmākajiem gadiem) finanšu pārskata pielikumā visa informācija būs jānorāda strukturizēti tabulu veidā, kas ļaus visām mikrosabiedrībām, mazajām un vidējām sabiedrībām vieglāk sagatavot un iesniegt finanšu pārskata pielikumā norādāmo informāciju. Tāpat turpmāk strukturizētajā pielikuma formā norādītā informācija tiks sasaistīta ar finansiālajiem rādītājiem un pievienotajiem paskaidrojošajiem dokumentiem citās finanšu pārskata sastāvdaļās.

Noteikumos paredzēti pārejas noteikumi. Atbilstoši tiem visas sabiedrības, kas sagatavojušas gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu par 2017.gadu, var finanšu pārskata pielikumu EDS iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju. Lai sabiedrībām nodrošinātu laiku iepazīties ar precizēto VID EDS strukturizēto finanšu pārskata pielikumu un pielāgot savas grāmatvedības programmas jaunajām prasībām, grozījumos noteikts, ka visām sabiedrībām neatkarīgi no to lieluma atļauts finanšu pārskata pielikumu arī par 2017.gadu iesniegt VID EDS skenētā veidā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 399- izraksts

10.1 Likuma subjekti, kuri sagatavo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, var atkāpties no šo noteikumu 9. punkta nosacījumiem un finanšu pārskata pielikumu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju.
11.1 Šo noteikumu 10.1 punktu piemēro gada pārskatiem vai konsolidētajiem gada pārskatiem, kas sagatavoti par 2016. pārskata gadu un 2017. pārskata gadu.