Būtiskākās izmaiņas UIN likumā

Saeimā ir pieņemts Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas stājas spēkā 01.01.2018
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā  noteikts konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa  maksāšanas režīms. Likums paredz nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi nodoklis būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personā.

UIN likuma 4.pantā definēta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā bāze, ko veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.Par sadalīto peļņu uzskata: 1.aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes;2.dividendēm pielīdzinātas izmaksas;3.nosacītās dividendes (kas aprēķinātas saskaņā ar UIN likuma 7.pantu).

Nosacīti sadalīto peļņu, kuru ietver ar nodokli apliekamajā bāzē (t.i., apliek ar nodokli), veido:

  1. ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, kas aprēķināti saskaņā ar UIN likuma 8.pantu;
  2. nedroši debitoru parādi, kas aprēķināti saskaņā ar likuma 9.pantu;
  3. palielināti procentu maksājumi, kas aprēķināti saskaņā ar likuma 10.pantu;
  4. aizdevums saistītai personai, kas aprēķināts saskaņā ar likuma 11.pantu;
  5. ienākumi, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumus, kuri nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp 2 neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai), kuras aprēķināšanas metodes nosaka Ministru kabinets (MK);
  6. labumi, kurus nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes (padomes) locekļiem, neatkarīgi no tā, vai saņēmējs ir rezidents vai nerezidents, ja tie tiek attiecināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā;
  7. likvidācijas kvota.

Ar nodokli apliekamajā bāzē ietver  izdevumus, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu un citiem izdevumiem, kas uzskaitīti UIN likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā. Ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļauj (t.i., ar nodokli neapliek) reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas nepārsniedz piecus procentus no pirmstaksācijas gada bruto darba algas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, ja šie izdevumi uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem.
Nodokļa likme ir 20%. Vispārīgā gadījumā taksācijas periods ir kalendāra mēnesis. Tātad nodokļa deklarācija ir jāiesniedz un nodoklis jāmaksā 1 reizi mēnesī – līdz nākamā mēneša 20.datumam. Par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vienotu deklarāciju un veic uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumu līdz 20.07.2018. 2018.gada pārējos mēnešos deklarāciju iesniedz un nodokli maksā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20.datumam.Likums neparedz nodokļa avansa maksājumu veikšanu, izņemot pārejas posmā par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.Nodokļa maksātājs par periodu no 01.01.2018.līdz 30.06.2018. katru mēnesi līdz 20.datumam iemaksā valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu.Minētos avansa maksājumus ņem vērā, veicot nodokļa maksājumu, kas aprēķināts saskaņā ar deklarāciju, par taksācijas periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.