Turpmāk PVN deklarācijā būs jāatšifrē darījumi virs 150 EUR šobrīd esošo 1430 EUR vietā.

Pieņemts: 25.07.2017.
PVN deklarācijā turpmāk jāatšifrē darījumi virs 150 EUR

Grozījumi attiecībā uz preču un pakalpojumu vērtības summas 1430 EUR apmērā aizstāšanu ar 150 EUR piemērojami PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2018.gada (1.mēneša, 1.ceturkšņa) taksācijas periodu.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 17., 198., 244. nr.; 2014, 195. nr.; 2016, 20., 127., 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8. punktu aiz vārdiem "kurā ir saņemtas preces vai pakalpojumi" ar vārdiem un skaitli "bet ne vēlāk kā līdz likuma 97. panta pirmajā daļā noteiktajam priekšnodokļa atskaitīšanas termiņam".

2. Papildināt 17.5.2. apakšpunktu aiz vārdiem "un akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likuma 50. panta 7.1 daļu".

3. Aizstāt 17.10. apakšpunktā vārdus "un septīto daļu" ar vārdiem un skaitli "septīto un 7.1 daļu".

4. Aizstāt 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 24.1. un 24.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "1430 euro" ar skaitli un vārdu "150 euro".

5. Izteikt 31.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ar darījuma partneri – reģistrētu nodokļa maksātāju – ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi (piemēram, nodokļa rēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) – un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk;".

6. Aizstāt 31.2., 31.3., 32.1., 32.2. un 32.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "1430 euro" ar skaitli un vārdu "150 euro".

7. Aizstāt 57.4.4. apakšpunktā vārdus "rekonstruēts, renovēts" ar vārdiem "pārbūvēts, atjaunots".

8. Papildināt noteikumus ar 73. un 74. punktu šādā redakcijā:

"73. Grozījumi šo noteikumu 17.5.2. un 17.10. apakšpunktā attiecībā uz piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtību, kas apliekama ar nodokļa 0 procentu likmi saskaņā ar likuma 50. panta 7.1 daļu, un atsauci uz likuma 50. panta 7.1 daļu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanā piemērojami, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

74. Grozījumi šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3., 23.4., 24.1., 24.2., 31.1., 31.2., 31.3., 32.1., 32.2. un 32.3. apakšpunktā un 2. pielikumā attiecībā uz preču un pakalpojumu vērtības summas 1430 euro apmērā aizstāšanu ar 150 euro piemērojami pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2018. gada (pirmā mēneša, pirmā ceturkšņa) taksācijas periodu."

9. Aizstāt 2. pielikumā skaitli un vārdu "1430 euro" ar skaitli un vārdu "150 euro".

10. Aizstāt 8. pielikumā vārdus "rekonstruēts, renovēts" ar vārdiem "pārbūvēts, atjaunots".