Ministru kabinetā  izskatīti grozījumi likumā "Par grāmatvedību", kas paredz pagarināt attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņu mazajiem uzņēmumiem, kā arī konkretizēt finanšu pārskata sastāvdaļas - bilances sagatavošanas kārtību maksātnespējas administratoriem gadījumos, kad uzņēmumam ir pasludināts maksātnespējas process un administrators ir pieņēmis lēmumu par saimnieciskās darbības neturpināšanu. Grozījumos ietverta arī precizējoša norma par pārējo attaisnojuma dokumentu glabāšanas ilgumu.

Likuma grozījumos paredzētas izmaiņas attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem, piemēram, mikrouzņēmumiem, individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem un zemnieku un zvejnieku saimniecībām par attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņa pagarināšanu grāmatvedības reģistros. Tās nosaka, ka pārējos attaisnojuma dokumentus par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem šie komersanti ir tiesīgi iegrāmatot uzņēmuma grāmatvedības reģistros ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā ceturkšņa beigām, kurā saimnieciskais darījums noticis, un obligāti – pārskata gada beigās.Grozījumi paredz arī precizējošu normu, kurā noteikts, ka uzņēmumam attaisnojuma dokumentus jāglabā vismaz 5 gadus. Līdz ar to uzņēmuma vadītājam pašam ir jāizvērtē, vai attaisnojuma dokumentus ir nepieciešams glabāt ilgāk par 5 gadiem (piemēram, nekustamo īpašumu vai nemateriālo ieguldījumu iegādes un to vērtību izmaiņu pamatojošos attaisnojuma dokumentus). Šādā veidā kvalificēta trešā persona var gūt skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā un izsekot katram saimnieciskajam darījumam.