UIN taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšanu par 2015.taksācijas gadu

Vienlaikus ar gada pārskatu termiņā, kāds noteikts normatīvajos aktos par gada pārskata sastādīšanu, nodokļa maksātājam jāiesniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 2015.taksācijas gada deklarācija, kuras veidlapas paraugu nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.548 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu" (MK noteikumi Nr.548). Iesniedzot deklarāciju, jāievēro vairāki nozīmīgi nosacījumi.

Deklarāciju un tās pielikumus nodokļa maksātājs iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).UIN deklarācijai nodokļa maksātājs pievieno aizpildītu nodokļa avansa maksājumu aprēķinu (MK noteikumu Nr.548 4.pielikums), tā aprēķinot avansa ikmēneša maksājumu par 2016.gada atlikušajiem mēnešiem pēc deklarācijas iesniegšanas un turpmāko periodu. Avansa maksājumu aprēķināšanas vajadzībām patēriņa cenu indekss 2015.gada decembrī, salīdzinot ar 2014.gada decembri, ir 0,3%.

Aizpildot UIN deklarācijas, jāizvairās no vairākām nodokļa maksātāju bieži pieļautām neprecizitātēm.

Iepriekšējo gadu zaudējumu summas

Iepriekšējo gadu zaudējumu summas norāda UIN deklarācijas 78.rindā. Līdz 2015.gadam nesegtās zaudējumu summas nodokļa maksātājs norāda 2015.gada deklarācijas 78.1.rindā, arī tādā gadījumā, ja tās netiek segtas no 2015.gada ienākuma.

Aizpildot deklarācijas 78.rindu, jāpievērš uzmanība:

  • lai zaudējumu summas netiktu segtas atkārtoti;
  • lai zaudējumu summas netiktu nepamatoti samazinātas vai palielinātas, pārnesot tās no viena gada uz nākamo;
  • lai tiktu ievērots zaudējumu segšanas periods, t.i., zaudējumus, kas radušies līdz 2007.gadam, var segt no nākamo 8 periodu apliekamā ienākuma, bet zaudējumus, kuri radušies taksācijas periodā, kas sākās 2008.gadā, vai pēc tam, var segt no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma neierobežotā laika periodā.

Iepriekšējo periodu zaudējumu pārnešanas kārtība ir noteikta likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 14.pantā, savukārt zaudējumu pārnešana no viena uzņēmuma uz citu uzņēmumu grupā nav atļauta.

UIN 50 EUR apmērā

Ja aprēķinātā nodokļa summa pirms zaudējumu segšanas neveidojas vai tā ir mazāka par 50 EUR, UIN 50 EUR apmērā maksā tie nodokļa maksātāji, kuri:

  • taksācijas periodā nav veikuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbinieku;
  • nav uzskatāmi par taksācijas periodā no jauna reģistrētiem uzņēmumiem;
  • nav uzskatāmi par taksācijas periodā likvidētiem uzņēmumiem (t.i., komercsabiedrības likvidācijas process ir pabeigts).

Apliekamais ienākums

Nodokļa maksātāja – rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības – apliekamais ienākums ir gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms pirms UIN aprēķināšanas, kas ir palielināts vai samazināts par izdevumiem, kuri nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, un par zaudējumiem no sociālās infrastruktūras objektu uzturēšanas. Izdevumu summai, kura nav tieši saistīta ar saimniecisko darbību, un zaudējumu summai, kuru radījusi infrastruktūras objektu uzturēšana, apliekamā ienākuma palielināšanai piemēro koeficientu 1,5.

https://vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=170&hl=1