Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas (19.01.2018)


Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss!

Visās lekcijās tiks akcentēti svarīgākie aspekti par NODOKĻU REFORMĀM 2018. gadā!

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā. Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.Jums tiks sniegti skaidrojumi par sarežģītākajiem jautājumiem!

Nodarbību sākums un laiks:  

19.01.18 līdz 02.02.18 - 17.00-20.30     Latviešu valodā

Lekciju saraksts
19.01 -
Nodokļi (5 st.)  Jolanta Reinvalde
24.01 –Finanšu  grāmatvedība (5 st.) Jūlija Bojarenko
26.01 –
Nodokļi (5 st.)  Jolanta Reinvalde

31.01–Finanšu  grāmatvedība (5 st.) Jūlija Bojarenko
02.02 –Nodokļi (5 st.) 
Jolanta Reinvalde

  • nodarbības notiek 2 reizes nedēļā-trešdienas un piektdienas (vakara grupa)


Kursus lasa pieredzējušie pasniedzēji-praktiķi:
Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 23 gadu pasniegšanas darba pieredze !
Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec.,  mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 23 gadu pasniegšanas darba pieredze !               
Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Kursa cena: 160.00 EUR Pastāvīgiem klientiem: 144 EUR 
(Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts  ne vēlāk kā 15 dienas līdz kursu sākumam)
Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.( 25.stundas)
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
Aicinām laicīgi pieteikties, vietu skaits ierobežots.

IZDEVĪGI!

Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.  Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes) vai dalībniekiem no citām pilsētām  atlaide 10 % no dalības maksas .Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās. 

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Programmā paredzēts:

Komentāri par izmaiņām nodokļu likumdošanā.Normatīvie akti, kas regulē nodokļus 2018. gadā. Pasniedzēju atbildes uz Jums ienteresējošiem jautājumiem darba jomā! Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām un aktuālajām tendencēm 2018.gadā.Tāpat kursos tiks izskatīti jautājumi par 2017.gada pārskata sastādīšanu, atbilstoši jaunajam likumam un noteikumiem.Jaunās sistēmas būtība „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” - par ko domāt un ko darīt, kas ir jāievēro veicot gada pārskata sagatavošanas darbus par 2017.gadu.

1.
Apjomīgie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli":
1.1. progresīvā nodokļa likme;
1.2. diferencētais neapliekamais minimums (mēnesī) un neapliekamais minimums pensijām;
1.3. IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
1.4. attaisnotie izdevumi;
1.5. ar nodokli neapliekamo ienākumu izmaiņas;
1.6. jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem;

2. Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu":
2.1. VSAOI likmju izmaiņas;
2.2. Veselības apdrošināšana;
2.3. VSAOI no autoratlīdzībām;
2.4. VSAOI pašnodarbinātām personām.

3. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā:
3.1.maksimālais apgrozījums gadā;
3.2.ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.

4. Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums:
4.1. UIN maksāšanas kārtība un deklarēšanas periods;
4.2. jauna izpratne par nesaimnieciskām izmaksām, personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;
4.3. nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c.

5. Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā:
5.1. jaunumi nosakot reģistrācijas slieksni;
5.2. papildināts reversā PVN nozaru saraksts.

6. Būtiskākie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

7.Jaunās sistēmas būtība „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” - par ko domāt un ko darīt, kas ir jāievēro veicot gada pārskata sagatavošanas darbus par 2017.gadu:

- Nesadalītās peļņas kontrole, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017.

- Nodokļu zaudējumu izmantošana pēc 31.12.2017.

- Kontrole par debitoru parādiem, kas radušies līdz 31.12.2017.

- Kontrole par uzkrājumiem, kuri izveidoti līdz 31.12.2017.

- Dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē 31.12.2017

8.Grāmatvedības politika un tās izmaiņas. Grāmatvedības politikas atspoguļošana finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.Raksturīgo saimniecisko operāciju atspoguļošana UIN deklarācijā par 2017.gadu, salīdzināšana ar 2018.gadu

9. Finanšu pārskata posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un noteikumu MK Nr.775 prasībām, izmantojot praktiskās situācijas. Informācijas atklāšanā par ilgtermiņa ieguldījumiem, apgrozāmiem līdzekļiem, pašu kapitālu, uzkrājumiem un kreditoriem finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
10.
Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas kritēriji un problēmjautājumi - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi. Peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūra, posteņu atšifrējums. Informācijas atklāšana par ieņēmumiem un izdevumiem finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
11
Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Aktuālās imaiņas likumdošanā. Informācijas atklāšana finanšu pārskatā par 2017.g. un EDS pielikumā.
12.
Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana, sagatavojot gada pārskatu par 2017.gadu – konstatēto raksturīgo kļūdu analīze ņemot vērā aktuālās izmaiņas likumdošanā.