Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem!(Darba dienu vakaros)

JAUNA PROGRAMMA!

Kā darbojas izmaiņas? Kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē?


 Informācija par kursu:

Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2018. un 2019. gados, izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā

Pēc 5 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:


Profesionālā līmeņa paaugstināšanu

Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā

Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem sakarā ar 2018. gada nodokļu reformu!

Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru!
risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.


Apmācību programma būs lietderīga:


✅  galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem

visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi

Nodarbību sākums un laiks:


18.10.18 līdz 06.11.18 Latviešu valodā

(otrdienās, ceturdienās) pulksten 17:00 – 20:30

Kursu datumi: 18.10.18 / 25.10.18 /30.10.18 / 01.11.18 / 06.11.18

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 24.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze 

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze

Kursi notiek:

Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Prasības pret klausītājiem: Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Kursa cena:


160.00 EUR Pastāvīgiem klientiem: 144 EUR

Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

(Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts ne vēlāk kā 10 dienas līdz kursu sākumam)

Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.( 25.stundas)

Atlaides:

Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.
Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes) vai dalībniekiem
no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

PROGRAMMA

Likums „Par nodokļiem un nodevām”
Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi
Saistīto personu definīcija un tās saistība ar uzņemumu ienākuma ndokli VID pienākumi uzturēt un aktualizēt nodokļu maksātājiem pieejamas datu bāzes;
Transfertcenu noteikšanas prasības un plānotie grozījumi likumā;
Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot
VID; Likuma normas, kas aktuālas saistībā ar grāmatvedības veikšanu uzņēmumos.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

IIN likmes,IIN likmes atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma progresīvā nodokļa likme; neapliekamais minimums; diferencētais neapliekamais minimums (mēnesī) un neapliekamais minimums pensijām;
Kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums; attaisnotie izdevumi– jauni ierobežojumi;
IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām; ar nodokli neapliekamo ienākumu izmaiņas; jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums; grozījumi likumā, kas stājas spēkā 01.10.2018.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;;
VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;

Mikrouzņēmumu nodoklis
Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā
; Pārejas periods MUN maksātājiem – apgrozījumam,
MUN likmes; ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos

Pievienotās vērtības nodoklis

Jaunumi, nosakot reģistrācijas slieksni; izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2018. gadā , reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi; Samazinātās likmes piemērošana;
PVN deklarācijas jaunā aizpildīšanas kārtība no 01.01.2018
. Pārrobežu darījumi: 1. PVN piemērošana preču iegādes un piegādes darījumiem ES teritorijā un trešajās valstīs. 2. PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā. 3. PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums

UIN maksāšanas kārtība un deklarēšanas periods;
Ar nodokli apliekamā bāze, tās aprēķināšana jauna izpratne par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām, personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;
UIN aprēķināšana no sadalītās peļņas (dividendēm); nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c. izmaksas nerezidentiem, nodokļa piemērošana. Nodokļa pārmaksas rašanās un uzradīšana deklarācijā.

Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanšu uzskaiti.
Nesadalītās peļņas, debitoru un uzkrājumu kontrole, kuras ir uzrādītas bilancē 31.12.2017.
Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas un to uzskaite.
Ar saimniecisko darbību nesaistīto ilgtermiņa ieguldījumu objektu kontrole, kuras ir uzrādītas bilancē 31.12.2017.
Jauna izmaksu klasifikācija „UIN 2018” vajadzībām. Izdevumu atzīšanas kritēriji un problēmjautājumi.
Finanšu pārskata posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un noteikumu MK Nr.775 prasībām, izmantojot praktiskās situācijas.
Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi.
Aktuālās izmaiņas likumdošanā. Biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem.
Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi. Kas ir jāievēro veicot uzskaiti un sagatavojot gada pārskatu par 2018.gadu.

UN CITAS AKTUĀLAS TĒMAS PAR GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUNUMIEM UN TO OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJĀM.