Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! (SESTDIENĀS)


JAUNA PROGRAMMA!

Grāmatvedības kursi tiem, kuri vēlas būt mūsdienīgi, efektīvi un novērtēti!

Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi!

Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.
Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā

Nodarbību sākums un laiks:  
06.10.18 līdz 20.10.18 - 09.30-16.10  SESТDIENĀS   Latviešu valodā  
Kursus lasa pieredzējušie pasniedzēji-praktiķi:
Nodokļu likumdošana  lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze !
Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec.,  mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze !               
Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Prasības pret klausītājiem: Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Apmācība pa sestdienām-speciāli klausītājiem no citām pilsētām!
UN PROTAMS GAIDĀM RĪDZINIEKUS!

Kursa cena: 160.00 EUR Pastāvīgiem klientiem: 144 EUR 
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
(Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts  ne vēlāk kā 10 dienas līdz kursu sākumam)
Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.( 25.stundas) 
Vietu skaits apmācību kursā ir ierobežots, tāpēc visi,
kas vēlas pieteikties apmācībām, aicināti savlaicīgi reģistrēties
Atlaides: 
Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.  Pastāvīgiem klientiem  atlaide 10 % no dalības maksas .Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās,iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
 
Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Apmācība pa sestdienām-speciāli klausītājiem no citām pilsētām!

UN PROTAMS GAIDĀM RĪDZINIEKUS!

.
Programmā paredzēts:
  Komentāri par izmaiņām nodokļu likumdošanā. Normatīvie akti, kas regulē nodokļus 2018. gadā. Pasniedzēju atbildes uz Jums ienteresējošiem jautājumiem darba jomā!Apmācību kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.
 
Kursos laikā lektore skaidro aktuālos jautājumus arī par visu, kas attiecas uz nodokļu jaunumiem - veiktie grozījumi  likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (IIN) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI), izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN)  jaunas izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanā (MUN) , par vieglo automašīnu nodokli un izmaiņas likumā . „Par nodokļiem un nodevām”.Kursā soli pa solim tiks sagatavota 2018.gada UIN deklarācija un tās pielikumi, aplūkojot dažādas situācijas un iespējamos risinājumus, kā arī tiks sniegti ieteikumi grāmatvedības uzskaites jautājumu sakārtošanai.

Nodokļu sistēma LR: nodokļu veidi, to objekti, nodokļu deklarēšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. Nodokļu pārbaudes.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
sociāli apdrošināmās personas un to reģistrācija. VSAOI objekts. VSAOI likmes, aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtība.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: IIN objekti un likmes. Ar nodokli neapliekamie ienākumi. Atvieglojumi. Algas nodokļa aprēķināšana. Paziņojumi par fiziskajām personām izmaksātajām summām. Gada ienākumu deklarācija. Nodokļu piemērošanas problēmas un 2016. gada grozījumi likumos,  Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”

Pievienotās vērtības nodoklis : PVN maksātāju reģistrs. PVN priekšnodoklis. Piemēri PVN aprēķināšanai un darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijā starpvalstu darījumos. Trīsstūrveida darījumu uzrādīšana PVN deklarācijā .Īpašais režīms preču importa darījumiem. Īpašie nosacījumi. PVN piemērošana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Darījumi ar ES un trešajām valstīm. PVN deklarācija un pielikumi. Īpašā PVN piemērošanas kārtība. Metodiskais materiāls par izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem .Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm,  Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm,Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana  pakalpojumiem (piemēri),Nodokļa piemērošanas aktualitātes vieglajām automašīnām un kravas furgoniem.Jauni ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanā;

PVN likuma normu praktiskā piemērošana:
PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā kursā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos.
Nodokļu maksātāju klasifikācija nodokļa aprēķina vajadzībām, darījumi ES teritorijā, reversa darījumi,darījuma veikšanas brīdis un to iekļaušana nodokļu deklarācijā, konsultatīvie, juridiskie, reklāmas un mārketinga, preču – transporta, būvniecības, namu apsaimniekošana, tūrisma, ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi

Mikrouzņēmumu nodoklis :nodokļa maksātāji, ierobežojumi MUN maksātājiem. Aktuālie jautājumi mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem par grāmatvedības uzskaiti, likuma normu piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis: nodokļa objekts un maksātāji, maksāšanas kārtība, atbrīvojumi.


Jaunā UIN modeļa pamatprincipi :
Nodokļa likme  20%,Ikmēneša deklarācijas jaunā veidā un formā, 2018.gada deklarācijas aizpildīšanā,Gada pēdējā mēneša deklarācija un tās precizēšana,Kas ir personāla ilgtspējas pasākumi? Kā pareizi uzskaitīt reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus,Kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai,samērīga soda nauda,ziedojumu “izmantošanas” iespējas,Transferta cenu nozīme jaunajā UIN modelī,Labākas procentu atskaitīšanas normas, Ieturējuma nodokļa jautājumi un rezidences sertifikāti

  • Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanšu uzskaiti. Nesadalītās peļņas, debitoru un uzkrājumu kontrole, kuras ir uzrādītas bilancē 31.12.2017. 
  • Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas un to uzskaite. Ar saimniecisko darbību nesaistīto ilgtermiņa ieguldījumu objektu kontrole, kuras ir uzrādītas bilancē 31.12.2017. Jauna izmaksu klasifikācija „UIN 2018” vajadzībām. Izdevumu atzīšanas kritēriji un problēmjautājumi.
  •  Finanšu pārskata posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un noteikumu MK Nr.775 prasībām, izmantojot praktiskās situācijas.  Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi.
  •  Aktuālās izmaiņas likumdošanā. Biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - situāciju analīze, skaidrojumi, grāmatojumi.
  •  Kas ir jāievēro veicot uzskaiti un sagatavojot gada pārskatu par 2018.gadu.
  • UN CITAS AKTUĀLAS TĒMAS PAR GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUNUMIEM UN TO OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJĀM.