Seminārs “2015. gada pārskata sagatavošana un jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”

Kas jāņem vērā, gatavojoties jaunajam Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam?Seminārā lektore pastāstīs gan par likumdošanas jaunumiem, gan atkārtos pamatnostādnes saistībā ar gada pārskata sagatavošanu. Īpaši tiks akcentēti posteņi, kuriem pašreizējā ekonomiskajā situācijā nepieciešams pievērst papildus uzmanību. Lektore analizēs savā praksē biežāk sastaptās kļūdas gada pārskatos.Salīdzinošā analīze, jauna likuma un MK noteikumu prasības salīdzinājumā ar 2015.gada likumdošanu.

Šobrīd, kad aktīvi norisinās gada pārskatu sagatavošanas priekšdarbi, vēlamies atgādināt, kādas izmaiņas saskaņā ar noteikumiem ir jāņem vērā gada pārskatu sagatavošanā, kā arī atgādināt mazliet piemirstas pamatlietas un vērst uzmanību uz biežāk pieļautām kļūdām gada pārskata  sagatavošanas procesā.

Seminārā tiks pārrunāti jautājumi, kas ir būtiski, lai finanšu pārskata sagatavošana un tā revīzija noritētu efektīvi un rezultāts būtu kvalitatīvs, patiesi atspoguļots un normatīvajiem aktiem atbilstošs finanšu pārskats.

Semināru vada:Jūlija Bojarenko, M.sc.oec., mācību literatūras autore, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

 Programma:

Raksturīgās kļūdas sagatavojot gada pārskatu.

Iepriek­šējo periodu kļūdu labojumu uzskaite, uzrādīšana finanšu pārskatā. Nodokļu audita lēmumu atspoguļošana uzskaitē.

Grāmatvedības politikas maiņas, grāmatvedības aplēšu izmaiņu atspoguļošana uzskaitē un finanšu pārskatā un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem.

Finanšu pārskata posteņu atzīšana un novērtēšana, to saturs atbilstoši Gada pārskatu likuma un jaunā likuma prasībām.

Finanšu pārskata posteņu novērtēšana un atspoguļošana sākot ar 01.01.2016.g.:

Jauns likums un Ministru kabineta noteikumi. Likuma uzbūve un galveno sadaļu saturs.

Jaunais Sabiedrību un Koncernu iedalījums kategorijās.

Finanšu pārskata sastāvs atkarībā no Sabiedrības un Koncerna kategorijas.

Atsevišķu pārskata posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas principi.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšana un uzrādīšana.

Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no Sabiedrības iedalījuma kategorijās.

Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.

Gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude.

 Salīdzinošā analīze, jauna likuma un MK noteikumu prasības salīdzinājumā ar 2015.gada likumdošanu.

Semināra norises laiks: 2016.gada 21.janvārī * pl.10.00 LATVIEŠU VALODĀ

  
pie nepietiekama plānotā dalībnieku skaita, nodarbības var tikt ATCELTAS!!!

Seminās notiek:  Akademijas laukums 1 Rīga, Zinātnes akadēmijā

Dalības maksa: tikai 45 EUR  (cenā iekļauti izdales materiāli)


Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par semināra apguvi.

                                                                             Piesakieties jau šodien!

                                             Gaidām Jūs šajos un citos Jums noderīgos piedāvātajos semināros!