Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu, ņemot vērā jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmi


Ja vēl neesat paspējis apmeklēt semināru Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu, ņemot vērā jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmi”, to vēl ir iespējams izdarīt 06. martā 2019.gada


2018. gada pārskata sagatavošanas jautājumi, kam jāpievērš uzmanība,ņemot vērā jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmi,aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas

Semināra tēmas:
1. Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanšu uzskaiti:
Nesadalītās peļņas kontrole

Dividenžu aprēķināšana no nesadalītās peļņas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim un sākot ar 2018.gadu

Debitoru parādu kontrole

Uzkrājumu kontrole

Pamatkapitāla kustības kontrole.

2. Raksturīgo saimniecisko operāciju atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā:

Dividendes, tajā skaitā ārkārtas dividendes

Nosacītās dividendes

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

Nedrošie debitoru parādi Procentu maksājumi

Aizdevumi saistītām personām u.c
.
3. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite 2018.g. atbilstoši finanšu likumdošanas prasībām. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā un EDS_pielikumā

4. Finanšu pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās.

Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.

Revīzija un ierobežotā pārbaude.

5. Raksturīgo kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzrādīšana finanšu pārskatā.