Ekspress kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem !
✅ Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss,kuras laikā ikviens interesents tiks, informēts par visu aktuālo un svarīgāko grāmatvedības jomā
✅ Pēc 4 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:
• Profesionālā līmeņa paaugstināšanu
• Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā
• Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem !
• risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

✅ Visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi!

Informācija par kursu:

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām! Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.

Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 26.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 26 gadu pasniegšanas darba pieredze

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore


Kursu apjoms: 20 akadēmiskās stundas. ( 15 -Nodokļi + 5 -Finanšu grāmatvedība )


Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība uz 20 stundam!

Nodarbību sākums un laiks:


no 26.02.21 -19.03.21 no pl. 9.30-13.30

26.02.21 -Finanšu grāmatvediba

05.03.21- Nodokļi

12.03.21Nodokļi

19.03.21 Nodokļi

Kursi notiek:


Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Kursa cena:

EUR 140.00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 165.00-pārējiem semināra klausītājiem

Atlaides: * Pastāvīgiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)


Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.Nodokļu grāmatvedība 15 stundas 
Jolanta Reinvalde

I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi
1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada, -nodokļu saistību segšanas kārtība; -nodokļu maksāšanas kārtība; - atsevišķu nodokļu maksājumu veikšana;
2. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā (2020. gada grozījumi likumā)
3. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS)
4. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju
5. Obligātās elektroniskās e-pasta adreses izveidošanas prasības.

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas
1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;
2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2020. gada;
 5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
7. Kārtību, kādā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāji, kas cietuši no Covid-19 ietekmes, var pagarināt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņu;
8. VSAOI ziņojumu sniegšanas kārtības izmaiņas ieviešot vienoto nodokļu kontu 2021. gadā.
9. Autoratlīdzību saņēmēju nodokļu aprēķināšanas algoritmi no 2021. gada 1. jūlija.
10. Plānotā 2021. gada nodokļu reforma IIN un VSAOI jomā

 III Mikrouzņēmumu nodoklis MUN reformas projekts sākot no 2021. gada.

IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis
1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN.
3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides.
4. UIN, veicot publiskas labdarības darbības (likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”)
5. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti)

V Pievienotās vērtības nodoklis
1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana.
3. Reģistrēšanās nosacījumi PVN maksātāju reģistrā. Kādos apstākļos citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam jāreģistrējas Latvijas PVN maksātāju reģistrā?
4. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.
5. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi. Grozījumi PVN atbrīvojuma piemērošanā medicīnas pakalpojumiem un zobu tehniķu sniegtiem pakalpojumiem.
6. PVN apgrieztās aprēķināšanas procedūras atcelšana atsevišķām preču grupām, iepriekš veikto darījumu korekcijas. Ierobežojumi veikt norēķinus skaidrā naudā.
7. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību 2020. gadā: -piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana - nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; - prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.
8. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai.
9. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
10. Priekšnodokļa korekcija nekustamā īpašuma un ar to saistītiem darījumiem.
11. Aktuāli PVN piemērošanas jautājumi un VID metodisko materiālu analīze. Piemēri.

Finanšu grāmatvedība 5 stundas
Jūlija Bojarenko

1. Finanšu pārskata struktūra. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā, atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām. Informācijas atklāšana EDS pielikumā. Revīzija un ierobežotā pārbaude.
2. Ārkārtas situācijas ietekmes novērtējums gada pārskatos par 2020.gadu. Darbības turpināšanas izvērtējums sakarā ar COVID-19 Inventarizācijas COVID-19 apstākļos
3. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi – piemēri, grāmatojumi, skaidrojumi, VID uzziņas
4. Nesadalītās peļņas kontrole. Peļņas sadales ierobežojumi.
5. Raksturīgo saimniecisko darījumu atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā:
Dividendes un ārkārtas dividendes.
Nosacītās dividendes.
Normatīvo aktu prasības debitoru parādu uzskaitei
.Nedrošie un bezcerīgie debitoru parādi.
Avansa, galvojuma naudas vai rokasnaudas maksājumiem, ja darījums nav uzsākts 12 mēnešu laikā no mēneša, kurā veikts maksājums. Aizdevumi saistītām personām.
Aizdevumu riski fiziskām un juridiskām personām
Procentu maksājumi. Informācijas par aizņēmumiem uzrādīšana Gada pārskata pielikumā
6. Kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu – piemēri, skaidrojumi, uzziņas, VID metodiskais materiāls “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”.
7.Debitoru parādu izvērtēšana uz atgūstamību Uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšana par neatgūtajiem debitoru parādiem
8. Likumprojekta “Grāmatvedības likums” aspekti – jēdzieni “grāmatvedis” un “ārpakalpojumu grāmatvedis”, būtiskākās atšķirības no likuma "Par grāmatvedību'' normām. Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē kas jau šodien par to jāzina grāmatvežiem
9.Valsts atbalstauzrādīšana grāmatvedībāsaistībā ar Covid19
Algu subsīdijas uzrādīšana grāmatvedībā
Valsts atbalstauzrādīšana grāmatvedīsaistībā ar Covid-19