Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" no 28.09.2021


Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss,kuras laikā ikviens interesents tiks,

informēts par visu aktuālo un svarīgāko grāmatvedības jomā

Tiešsaistes formātā,vakara nodarbības


Informācija par kursu:


Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām! Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.

Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:


Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 27.gadus
un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciālists, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Kursu apjoms:


25 akadēmiskās stundas. ( 15 -Nodokļi + 10 -Finanšu grāmatvedība )

Kursiem beidzoties, tiks izsniegta apliecība uz 25 stundam!

Nodarbību sākums un laiks:


no 28.09.21 -12.10.21 no pl. 17.00-20.30 ( otrdienās un ceturtdienās )

( 5 mac.stundas un pārtraukums)

Kursi notiek:


Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.


Kursa cena:


EUR 157.00 -pastāvīgajiem klientiem *

EUR 175.00-pārējiem semināra klausītājiem

*-pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)


Atlaides:


Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.

Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā) Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.


Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.Nodokļu grāmatvedība
15 stundas
Jolanta Reinvalde


I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi

1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada, norēķinu inventarizācija, EDS pārskati.
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts
3. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un VID kompetence administratīvo pārkāpumu procesā
4. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS)
5. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas

1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;
2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2021. gada;
5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
7. Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: a. darba devējiem, darba ņēmējiem; b. pašnodarbinātajām personām. 8. Nodokļu piemērošana autoratlīdzībām no 01.07.2021. Grozījumi ziņu sniegšanā par izmaksātajām autoratlīdzībām
9. Pašnodarbinātās personas VSAOI aprēķināšana no 01.07.2021.

III Mikrouzņēmumu nodoklis

1. Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem no 01.07.2021.

 IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis

1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN.
3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos no 2020. gada. Citas nodokli samazinošas atlaides.
4. 2020. gada grozījumi likumā, kas saistīti ar jaunu nodokļu objektu noteikšanu un izmaiņas nosakot ar saimniecisko darbību nesaistītus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus (avansa maksājumi, rokasnauda, reprezentatīvas vieglās automašīnas, darbinieku nogādāšana uz darbu, apbedīšanas pabalsti)

V Pievienotās vērtības nodoklis

1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana.
3. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.
4. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi.
5. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likuma noteiktam preču un pakalpojumu grupām.
6. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību 2020. gadā: -piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana; -nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; -prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.
7. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai.
8. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
9. Priekšnodokļa korekcija nekustamā īpašuma un ar to saistītiem darījumiem.
10. PVN regulējošo normatīvo aktu grozījumi, kas spēkā ar 01.01.2021.
11. Speciālo režīmu (MOSS) tvēruma paplašināšana, jauna režīma (IOSS) ieviešana no 01.07.2021. ; - Izmaiņas PVN piemērošanā pakalpojumiem un e-komercijai - Importa režīms (IOSS) - kas varēs izmantot, kādām piegādēm, nodokļa maksātāja pienākumi.


Finanšu grāmatvedība
10. stundas
Jūlija Bojarenko


 I. Jauns Grāmatvedības likums un jauni uz likuma pamata izdotie MK noteikumi:

1.Jaunā likuma piemērošanas kārtība
2.Jaunā likuma satura, struktūras un galveno atšķirību apzināšana un analīze.
3.Jautājumu loks, kas tiek iestrādāts MK noteikumos.
4. Grāmatvedības organizatorisko dokumentu izmaiņas

II.Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā".
(Atsevišķi precizējumi piemērojami, jau sagatavojot gada pārskatu par 2021. gadu.)
Finanšu pārskata posteņu novēŗtēšanas un uzskaites praktiskie piemēri.
Bezcerīgie un šaubīgie debitori - uzskaite, norakstīšana un UIN atgūšanas iespējas.
Peļņas sadales ierobežojumi.
Kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu – piemēri, skaidrojumi, VID uzziņas.