Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! no 16.01.19

Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem!(Darba dienu vakaros)

Varat izvēlēties tikai nepieciešamus lekcijas*
Finanšu grāmatvedība(10 stundas) -cena 80 EUR
Nodokļu likumdošana(15 stundas) -cena 115  EUR
*Ja vēlaties kādu no šeit dotajiem semināriem apmeklēt lūdzu  rakstiet mums uz artseminari@gmail.com

 
Informācija par kursu:
Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2018. un 2019. gados, izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.
Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā

Pēc 5 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:

✅ Profesionālā līmeņa paaugstināšanu
✅ Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā
✅ Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem sakarā ar 2018. gada nodokļu reformu!
✅ Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru! risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru. Apmācību programma būs lietderīga:
✅ galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem
✅ visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.
✅ Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi

Nodarbību sākums un laiks:
16.01.19 līdz 30.01.19 Latviešu valodā
( Trešdienās, Piektdienās) pulksten 17:00 – 20:30

Kursu datumi:
16.01.19 -Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde
18.01.19 -Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko
23.01.19 -Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde
25.01.19 -Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko
30.01.19 -Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi: Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.
Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 24.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Pasniedzējai ir vairāk kā 24 gadu pasniegšanas darba pieredze

Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Prasības pret klausītājiem: Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Kursa cena:

EUR 159.00 -pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
EUR 179.00  - pārējiem klausītājiem

Mācību kursa “Galvenais grāmatvedis” apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.( 25.stundas)

Atlaides:
Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.
Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā)
Dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas
Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.


Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts ne vēlāk kā 10 dienas līdz kursu sākumam

 

 PROGRAMMA:

 

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums:
1) UIN objekti un nodokļa atvieglojumi;
2) Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas noteikumi;

3) UIN deklarācijas aizpildīšana:

taksācijas periodā – mēnesī deklarējamie objekti;

pārskata periodā – taksācijas gada pēdējā mēnesī deklarējamie objekti,

4) Gada beigās veicamais aprēķins;

5) Debitoru parādu norakstīšana un ietekme uz UIN;

6) Aizdevumi saistītajām personām, nodokļa maksāšana un atmaksa;

7) Procentu maksājumu limita aprēķināšanas formula;

8) Maksājumu nerezidentiem deklarēšana un aplikšana ar UIN.

9) Ar nodokli apliekamā bāze, tās aprēķināšana jauna izpratne par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām, personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;

10) UIN aprēķināšana no sadalītās peļņas (dividendēm); nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c. izmaksas nerezidentiem, nodokļa piemērošana.

11) Nodokļa pārmaksas rašanās un uzradīšana deklarācijā.

 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

1) IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma - progresīvā nodokļa likme;

2) Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;

3) Attaisnotie izdevumi– jauni ierobežojumi;
4) IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām;

5) Ar nodokli neapliekamo ienākumu izmaiņas;

6) Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;

7) IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērosanas gadījumi;

8) Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz kārtību, kādā tiek noteikts ienākums no virtuālās valūtas atsavināšanas un citas likuma piemērošanas aktualitātes (2019. gads)


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;;
1) VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
2) VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;


Mikrouzņēmumu nodoklis
1)Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā;

2) MUN likmes un  ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.


Pievienotās vērtības nodoklis

 1) Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar īpašās kārtības piemērošanu un aktualitātes Direktīvas 2006/112/EK grozījumu pārņemšanas jautajumos Latvijā (2019. gads).

2) izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2018. un 2019.  gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi;

3) Samazinātās likmes piemērošana;
4) PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība no 01.01.2018;
5) Pārrobežu darījumi:

6) PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā.

7) PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.

 

Likums „Par nodokļiem un nodevām”
1)Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi
2)Saistīto personu definīcija un tās saistība ar uzņemumu ienākuma ndokli VID pienākumi uzturēt un aktualizēt nodokļu maksātājiem pieejamas datu bāzes;
3)Transfertcenu noteikšanas prasības un plānotie grozījumi likumā;
4)Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot VID;

5) Likuma normas, kas aktuālas saistībā ar grāmatvedības veikšanu uzņēmumos.


Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu,

 ņemot vērā  jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmi

 

  Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekme uz finanšu uzskaiti:

1)     Nesadalītās peļņas kontrole.

2)     Dividenžu aprēķināšana no nesadalītās peļņas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim un sākot ar 2018.gadu.

3)     Debitoru parādu kontrole.

4)     Uzkrājumu kontrole.

5)     Pamatkapitāla kustības kontrole.

 

   Raksturīgo saimniecisko operāciju atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā:

1)     Dividendes, tajā skaitā ārkārtas dividendes.

2)     Nosacītās dividendes.

3)     Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.

4)     Nedrošie debitoru parādi.

5)     Procentu maksājumi.

6)     Aizdevumi saistītām personām u.c.

 

  Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite 2018.g. atbilstoši finanšu likumdošanas prasībām. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā un EDS_pielikumā

  Finanšu pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām. Revīzija un ierobežotā pārbaude.

 Raksturīgo kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu. Iepriek­šējo periodu kļūdu labojumu uzrādīšana finanšu pārskatā.

 Kādus grozījumus obligāti jāiekļauj 2018.gada pārskatā? Posteņu skaidrojums, gada inventarizācija, problēmjautājumu risinājumi