Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem! (SESTDIENĀS no 15.02.20)Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" praktizējošiem grāmatvežiem!


25 akadēmiskās stundas Informācija par kursu:

Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2019. un 2020. gados, izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.
Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā

Pēc 3 kursa nodarbībām, mēs Jums garantējam:


✅ Profesionālā līmeņa paaugstināšanu
✅ Zināšanu atjaunināšana, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā
✅ Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem
✅ Individuālā pieeja katram klausītājam un pozitīvu atmosfēru! risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru. Apmācību programma būs lietderīga:
✅ galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem
✅ visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.
✅ Grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu darba pieredzi

Nodarbību sākums un laiks:

15.02.20 līdz 29.02.20 Latviešu valodā pulksten 9.30 -16.10


Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:


Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē. Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 25.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība –
lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, specialists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Kursi notiek:


Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās.

Prasības pret klausītājiem:


Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Kursa cena:

EUR 161.00 -pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
EUR 179.00 - pārējiem klausītājiem

Mācību kursa “Galvenais grāmatvedis” apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.( 25.stundas)


Atlaides:

Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.
Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā)
Dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Rēķins par piedalīšanos tiks izrakstīts ne vēlāk kā 10 dienas līdz kursu sākumam


Programma “Galvenais grāmatvedis” Nodokļu grāmatvedība 15 stundas
Jolanta Reinvalde

Likums „Par nodokļiem un nodevām”

1) Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi
2) Saistīto personu definīcija un tās saistība ar uzņemumu ienākuma ndokli,
3) VID uzturētās un nodokļu maksātājiem pieejamās datu bāzes, to izmantošana, nodokļu maksātāju pienākums iesniegt VID informatīvās deklarācijas un paziņojumus. ;
4) Nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju;
5) Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem;
6) Aizliegums skaidrā naudā veikt nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus, pārejas noteikumi (2019. gads) )
Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums:

1) UIN objekti;
2) Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas noteikumi;
3) UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība: taksācijas periodā – mēnesī deklarējamie objekti; pārskata periodā – taksācijas gada pēdējā mēnesī deklarējamie objekti,
4) Gada beigās veicamais aprēķins;
5) Debitoru parādu norakstīšana un ietekme uz UIN;
6) Aizdevumi saistītajām personām, nodokļa maksāšana un atmaksa;
7) Procentu maksājumu limita aprēķināšanas formula;
8) Maksājumu nerezidentiem deklarēšana un aplikšana ar UIN.
9) Ar nodokli apliekamā bāze, tās aprēķināšana jauna izpratne par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām, personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;
10) UIN aprēķināšana no sadalītās peļņas (dividendēm); nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c. izmaksas nerezidentiem, nodokļa piemērošana.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:


1) IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma - progresīvā nodokļa likme;
2) Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3) Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi;
4) IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām;
5) Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2020. gada
6) Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
7) IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērosanas gadījumi;
8) Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz kārtību, kādā tiek noteikts ienākums no virtuālās valūtas atsavināšanas un citas likuma piemērošanas aktualitātes (2019. gads)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;


1) VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
2) VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;

Mikrouzņēmumu nodoklis

1) Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā;
2) MUN likmes un ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.
3) Likuma grozījumi attiecībā uz nodokļa deklarēšanas kārtību no 2020. gada

Pievienotās vērtības nodoklis


1) Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar īpašās kārtības piemērošanu un aktualitātes Direktīvas 2006/112/EK grozījumu pārņemšanas jautajumos Latvijā (2019. gads), vaučera jēdziens un uzskaites kārtība grāmatvedībā;
2) Izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2020. gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi;
3) Samazinātās likmes piemērošana;
4) PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība, deklarācijā iekļaujamie darījumi;
5) Pārrobežu darījumi, to deklarēšanas nianses;
6) PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā.
7) PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.
8) Aktuāli nodokļa piemērošanas jautajumi un VID uzziņas.
Aktualitātes

Finanšu grāmatvedība 10 stundas
Jūlija Bojarenko

1) Pamatlīdzekļi, nemateriālie ieguldījumu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – grāmatvedības politika, ar saimniecisko darbību nesaistīto ilgtermiņa ieguldījumu objektu kontrole un atspoguļojums UIN deklarācijā.

2) Šaubīgie un bezcerīgie debitori - grāmatvedības politika (šaubīgo un bezcerīgo debitoru atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem, bezcerīgo debitoru norakstīšana), ietekme uz finanšu rādītājiem un UIN. “Veco” un “jauno” debitoru atspoguļojums UIN deklarācijā.

3) Saistību uzskaite, saistību atzīšanas kritēriji (t.sk. saistību summas pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu), saistību norakstīšana uz ieņēmumiem u.с. - grāmatvedības politika un nodokļu nianses.

4) Saņemto un izsniegto aizdevumu uzskaite. Aizdevumi saistītajām personām – atspoguļojums UIN deklarācijā.

5) Dividenžu aprēķināšana no „vecas” un „jaunas” peļņas, to uzskaites īpatnības un atspoguļojums UIN deklarācijā.
„Vecas” peļņas kontrole UIN deklarācijas 1.1. tabulā un nodokļu nianses.

6) Saņemtās dividendes - atzīšanas kritēriji, atspoguļojums uzskaitē saskaņā ar uzņēmuma grāmatvedības politiku.

7) Izmaksu klasifikācija UIN vajadzībām. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi: reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, krājumu (preču) zudumi virs normatīva u.с. – uzskaite un atspoguļojums grāmatvedības politikā.

8) Problemātisko situāciju apkopojums un izvērtēšana - darījumu analīze, skaidrojumi, grāmatojumi.
Saimniecisko operāciju atspoguļojums grāmatvedības politikā.
Aktualitātes