"EKSPRESS KURSS" praktizējošiem grāmatvežiem.

Vietas sāk pildīties, steidz reģistrēties jau tagad!


"EKSPRESS KURSS" praktizējošiem grāmatvežiem.

 Nodokļu likumdošana: 20. akadēmiskās stundas
Finanšu grāmatvedība: 5. akadēmiskās stundas

Varat izvēlēties tikai nepieciešamus lekcijas
Finanšu grāmatvedība(5 stundas) -cena  49 EUR
Nodokļu likumdošana( 20 stundas) -cena  149  EUR

Informācija par kursu:

Šo nodokļu un grāmatvedības uzskaites apmācības kursu laikā jūs labi izzināsit, izpratīsit un apgūsit nodokļu likumus un citus normatīvos aktus, noskaidrosit uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumus, tiesības un atbildību, apgūsit nodokļu aprēķināšanas, deklarēšanas un maksāšanas kārtību
Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām un aktuālajām tendencēm 2020.gadā. Tāpat kursos tiks izskatīti jautājumi par 2019.gada pārskata sastādīšanu un grāmatvedībā veicamās izmaiņas, ieviešot jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.

Kursi ir noderīgi gan tiem, kuri grib no jauna apgūt galveno par nodokļiem, gan tiem, kuri profesionālas lektores vadībā vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.Šajos apmācību kursos iegūtās zināšanas palīdzēs jums izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu režīmu, tādējādi samazinot nodokļu izmaksas.

Prasības pret klausītājiem:

Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi: Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē.
Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 25.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciāliste, nodokļu grāmatvedības
pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

KAD?

Nodarbību sākums un laiks: 17.01.20 līdz 21.02.20
Latviešu valodā nodarbības 1 reizi nedēļā piektdienās pulksten 17:00 – 20:30

Nodarbību datumi : 17.01.20 / 24.01.20 / 31.01.20 / 07.02.20 / 21.02.20

KUR?

Kursi notiek:
Rīga, Akadēmijas laukums 1., Zinātņu Akadēmijas telpās

CIK?

Kursа cena: 

179.00 EUR
161.00 EUR*

Kursa beigās Jūsu zināšanas apstiprinās sertifikāts.

Atlaides:
Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.
*Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes)-10%
Dalībniekiem no citām pilsētām atlaide 10 % no dalības maksas

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Programma "EKSPRESS KURSS" praktizējošiem grāmatvežiem.

Nodokļu grāmatvedība 20. stundas Jolanta ReinvaldeLikums „Par nodokļiem un nodevām”
1) Nodokļu un nodevu sistēma, tās izmaiņas un aktuāli piemērošanas jautājumi
2) Saistīto personu definīcija un tās saistība ar uzņemumu ienākuma ndokli,
3) VID uzturētās un nodokļu maksātājiem pieejamās datu bāzes, to izmantošana, nodokļu maksātāju pienākums iesniegt VID informatīvās deklarācijas un paziņojumus. ;
4) Nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju;
5) Kredītiestāžu un citu likuma subjektu pienākumi ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem;
6) Aizliegums skaidrā naudā veikt nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumus, pārejas noteikumi (2019. gads)
7) Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums:
1) UIN objekti;
2) Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas noteikumi;
3) UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība: taksācijas periodā – mēnesī deklarējamie objekti; pārskata periodā – taksācijas gada pēdējā mēnesī deklarējamie objekti,
4) Gada beigās veicamais aprēķins;
5) Debitoru parādu norakstīšana un ietekme uz UIN;
6) Aizdevumi saistītajām personām, nodokļa maksāšana un atmaksa;
7) Procentu maksājumu limita aprēķināšanas formula;
8) Maksājumu nerezidentiem deklarēšana un aplikšana ar UIN.
9) Ar nodokli apliekamā bāze, tās aprēķināšana jauna izpratne par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām, personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācijas izdevumi;
10) UIN aprēķināšana no sadalītās peļņas (dividendēm); nodokļa atlaides par ziedojumiem u.c. izmaksas nerezidentiem, nodokļa piemērošana.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
1) IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma - progresīvā nodokļa likme;
2) Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3) Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi;
4) IIN atvieglojumi par apgādājamiem un citām personām;
5) Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2020. gada
6) Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
7) IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērosanas gadījumi;
8) Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz kārtību, kādā tiek noteikts ienākums no virtuālās valūtas atsavināšanas un citas likuma piemērošanas aktualitātes (2019. gads)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI likmju izmaiņas;
1) VSAOI piemērošana saimnieciskās darbības veicējiem;
2) VSAOI piemērošana autoratlīdzībai; jauna kārtība obligāto iemaksu veicējiem autoratlīdzību saņēmējiem;

Mikrouzņēmumu nodoklis
1) Apgrozījums MUN maksātājiem, maksimālais apgrozījums gadā;
2) MUN likmes un ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.
3) Likuma grozījumi attiecībā uz nodokļa deklarēšanas kārtību no 2020. gada

Pievienotās vērtības nodoklis
1) Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar īpašās kārtības piemērošanu un aktualitātes Direktīvas 2006/112/EK grozījumu pārņemšanas jautajumos Latvijā (2019. gads), vaučera jēdziens un uzskaites kārtība grāmatvedībā;
2) Izmaiņas reversā PVN nozaru sarakstā 2020. gadā , un reversā nodokļa piemērošanas nosacījumi;
3) Samazinātās likmes piemērošana;
4) PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtība, deklarācijā iekļaujamie darījumi;
5) Pārrobežu darījumi, to deklarēšanas nianses;
6) PVN deklarāciju aizpildīšana preču piegādes un iegādes darījumos: preču piegādes iekšzemē; preču eksports un imports; preču piegādes un iegādes ES teritorijā.
7) PVN piemērošana pakalpojumiem, t.sk., ar nekustamo un kustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, reklāmas pakalpojumiem u.c.
8) Aktuāli nodokļa piemērošanas jautajumi un VID uzziņas.

Finanšu grāmatvedība  5. stundas
Jūlija Bojarenko


Kā atspoguļot nesadalīto peļņu UIN deklarācijā un finanšu pārskatā? Kā PZA un
UIN deklarācijā atspoguļot ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus:


1.) Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atzīšana, novērtēšana un uzskaite 2019.gadā atbilstoši finanšu
likumdošanas prasībām – piemēri, grāmatojumi, skaidrojumi un VID uzziņas.

2.) Nesadalītās peļņas kontrole. Dividenžu aprēķināšana no nesadalītās peļņas, kas iegūta līdz 2017.gada 31.decembrim un no peļņas,
kas iegūta sākot ar 2018.gadu.

3.) Raksturīgo saimniecisko darījumu atspoguļošana finanšu uzskaitē un UIN deklarācijā:
Dividendes un ārkārtas dividendes.
Nosacītās dividendes.
Aizdevumi saistītām personām.
Nedrošie un bezcerīgie debitoru parādi.
Uzkrājumu norakstīšana.
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.
Procentu maksājumi.

4.) Finanšu pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās. Informācijas atklāšana pielikumā, atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām. Informācijas atklāšana EDS_pielikumā.
Gada pārskata sagatavošanas tiesiskais pamats jeb būtiskākie normatīvie akti

5.) Revīzija un ierobežotā pārbaude.

6.) Kļūdu analīze, sagatavojot gada pārskatu – piemēri, skaidrojumi, VID uzziņas.