Ekspress kurss praktizējošiem grāmatvežiem no 11.02.2022Ekspress kurss praktizējošiem grāmatvežiem (4.nodarbības)

Tiešsaistes formātā


Informācija par kursu:

Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim.
Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā

Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2022.gada un citas plānotās izmaiņas -izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
Stāstīsim par būtiskākajām izmaiņām, ko paredz jaunais likums un ar to saistītie tiesību akti! Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni

Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas
papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!

Apmācību programma būs lietderīga: -galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem -visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju

Nodarbību sākums un laiks:


11. 02..2022 - 04.03.2022  pulksten 9.30 -13.10 ( 5 mac.stundas un pārtraukums 20 min)
Latviešu valodā (Piektdienas)

11.02.2022-Nodokļu grāmatvedība
18.02.2022-Finanšu grāmatvedība
25.02.2022-Nodokļu grāmatvedība
04.03.2022 -Nodokļu grāmatvedība

Kursi notiek:

Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi:

Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē .Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 27.gadus
un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana
— lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciālists, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore

Kursa cena:

EUR 144.00 -pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)

EUR 160.00 - pārējiem klausītājiem

Mācību kursa “ Ekspress kurss praktizējošiem grāmatvežiem ” apmeklētāji saņems apliecību par mācību
kursa apgūšanu.( 20.stundas)

Grāmatvežiem ar vismaz 2 gadu darba pieredzi

Atlaides:

Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.

Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā)

Iespēja maksājumu dalīt, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.Nodokļu grāmatvedība
15 stundas Jolanta Reinvalde


I Likums “Par nodokļiem un nodevām” un ar to saistītie likumi

1. Vienotā nodokļu konta ieviešana no 2021.gada, norēķinu inventarizācija, EDS pārskati.
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts
3. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un VID kompetence administratīvo pārkāpumu procesā
4. Aktualitātes par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam (EDLUS)
5. Saistīto personu jēdziens, darījumu uzskaite un nodokļu maksātāja pienākums sagatavot un sniegt transfertcenu dokumentāciju

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas

1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;
2. Prognozētais un faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums;
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, IIN atvieglojumi par apgādājamiem;
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2021. gada;
5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
7. Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
a. darba devējiem, darba ņēmējiem;
b. pašnodarbinātajām personām.

8. Nodokļu piemērošana autoratlīdzībām no 01.01.2022.
Grozījumi ziņu sniegšanā par izmaksātajām autoratlīdzībām
9. Pašnodarbinātās personas VSAOI aprēķināšana no 01.01.2022.

III Mikrouzņēmumu nodoklis 1. Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem no 01.01.2022. .

IV Uzņēmumu ienākumā nodoklis
1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN.
3. Ziedojumi un atlaides ziedotājiem, izmaiņas aprēķinos Citas nodokli samazinošas atlaides.

V Pievienotās vērtības nodoklis
1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana
. 3. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.
4. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi.
5. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likuma noteiktam preču un pakalpojumu grupām.
6. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību : -piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana; -nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; -prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.
7. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai.
8. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
9. Priekšnodokļa korekcija nekustamā īpašuma un ar to saistītiem darījumiem.
10. PVN regulējošo normatīvo aktu grozījum . Speciālo režīmu (MOSS) tvēruma paplašināšana, jauna režīma (IOSS) ieviešana no 01.07.2021. ;
- Izmaiņas PVN piemērošanā pakalpojumiem un e-komercijai - Importa režīms (IOSS)
- kas varēs izmantot, kādām piegādēm, nodokļa maksātāja pienākumi.


Finanšu grāmatvedība 5. stundas
Jūlija Bojarenko


1. Aktuālās izmaiņas finanšu likumdošanā.

2. Jaunā “Grāmatvedības likuma” prasības un piemērošanas kārtība sākot ar 2022.gada 01. janvārī.

3. Grāmatvedības likuma satura, struktūras un galveno atšķirību apzināšana un analīze. Jaunā likuma prasības un atbilstošās MK noteikumu nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” prasības attiecībā uz starpperioda finanšu pārskata un likvidācijas finanšu pārskata sastādīšanu.

4. Grāmatvedības politikas un citu grāmatvedības organizācijas dokumentu aktualizācija sākot ar 2022.gada 01. janvārī.

5. Jaunie MK noteikumi grāmatvedības jomā, kas stājas spēkā 2022.gada 01. janvārī.

6. Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana.

7. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma grozījumu projekts. 8. Informācija par aktuālām izmainām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.


Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti