Ekspress kurss praktizējošiem grāmatvežiemEkspress kurss praktizējošiem grāmatvežiem

(4.nodarbības)

Tiešsaistes formātā

Informācija par kursu:


Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.
Programma būs lietderīga galvenajiem grāmatvežiem, galveno grāmatvežu palīgiem un visiem profesionāliem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām!

Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2022.gada un citas plānotās izmaiņas -izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.

Mūsu spasniedzēji ir izpētījuši likumdošanu un ieteiks svarīgus aspektus, kam jāpievērš uzmanība 2022. gadā un kādas izmaiņas ir tikai redakcionālas.

Jums vairs nav nepieciešams pastāvīgi lasīt likumus un rakstus par izmaiņām likumdošanā! Mūsu pasniedzēji to visu izdarīja Jūsu vietā!

Esam sagatavojuši priekš Jums izlasi par visām grāmatvedības un nodokļu likumdošanas izmaiņām, kas stājās spēkā 2022. gadā.
Jūs saņemsiet jau strukturētu informāciju un salīdzinošu izmaiņu analīzi.

Apmācības mērķis var būt nepieciešamība apstiprināt savu sertifikātu. Jūsu zināšanas apliecinās sertifikāts par profesionālās
20 akadēmisko stundu .


Nodarbību sākums un laiks:


10. 09.2022 - 01.10.2022 pulksten 9.30 -13.10 ( 5 mac.stundas un pārtraukums 20 min)

Latviešu valodā (Sestdienas)

Kursi notiek:


Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.


Kursus lasa pieredzējušie parsiedzēji-praktiķi: 


Tieši no lektoriem ir atkarīgs, vai Jums patīks mācīties kopā ar mums vai nē .

Mūsu lektori apmāca grāmatvežus jau 28.gadus un ir populāri Latvijā!

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu speciālists, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko
– ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras aute, speciālists finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore


Kursa cena:


EUR 156.00 -pastāvīgajiem klientiem (ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)

EUR 174.00 - pārējiem klausītājiem

Prasības pret klausītājiem: Vēlama darba pieredze grāmatveža amatā ne mazāk par 2 gadiem

Atlaides:


Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai.

Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes pēdējo 2 gadu laikā)

Iespēja maksājumu dalīt iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.


Nodokļu grāmatvedība
15 stundas
Jolanta Reinvalde


I Likums “Par nodokļiem un nodevām”

1. Norēķinu inventarizācija, EDS pārskati.
2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts
3. Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un VID kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

II Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI normas
1. IIN likme atkarībā no apliekamā ienākuma lieluma un ienākuma veidiem - progresīvā nodokļa likme;
2. Faktiskais neapliekamais minimums, kādiem ienākumu veidiem netiek piemērots neapliekamais minimums. 2022. gada izmaiņas.
3. Attaisnotie izdevumi– izdevumu veidi un ierobežojumi, izmaiņas attaisnoto izdevumu piemērošanā atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
4. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi, to uzradīšana gada ienākumu deklarācijā, izmaiņas no 2022. gada;
5. Saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana; saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums;
6. IIN likmes kapitāla nodokļiem, patentmaksa un 10% nodokļa likmes piemērošanas gadījumi;
7. Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
a. darba devējiem, darba ņēmējiem;
b. pašnodarbinātajām personām (izmaiņas no 01.01.2023.).
8.Pašnodarbinātas personas nodokļi: kādus nodokļa veidus var izvēlēties maksāt saimnieciskās darbības veicēji: IIN vispārējā kārtībā, mikrouzņēmuma nodoklis vai patentmaksa.  Katra nodokļa veida īpatnības un uzskaite, atskaites.
9. Nodokļu piemērošana autoratlīdzībām no 01.01.2023. Grozījumi ziņu sniegšanā par izmaksātajām autoratlīdzībām.
Pārejas periods līdz 31.12.2022. autoratlīdzību saņēmēju nodokļu aprēķinam;
10. Pašnodarbinātās personas VSAOI aprēķināšana no 01.01.2022. saskaņā ar likuma grozījumiem.

III Uzņēmumu ienākumā nodoklis
1. UIN objekti, likme, deklarēšanas kārtība un atšķirības aizpildot pēdējo pārskata gada deklarāciju.
2. Debitoru parādu norakstīšanas un uzkrājumu veidošanas šaubīgiem debitoru parādiem ietekme uz UIN. Plānotie grozījumi UIN piemērošanā nosakot ar nodokli apliekamo objektu debitoru parāda norakstīšanas brīdī.
3.  Jauni grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” Grozījumu būtība.

IV Pievienotās vērtības nodoklis
1. PVN būtība un piemērošanas princips. PVN maksātāji un ar PVN apliekamie darījumi.
Darījumi, kas nav saistīti ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
2. Pakalpojumu sniegšanas un preču piegādes vietas noteikšana.
3. Preču piegādes brīdis. Kā noteikt pakalpojuma sniegšanas brīdi un kad jāmaksā PVN, tostarp arī ilgstoši sniegtiem pakalpojumiem.
4. PVN likmes, to piemērošanas noteikumi. Ar PVN neapliekamie darījumi.
5. Izmaiņas PVN samazinātās likmes piemērošanā
6. PVN apgrieztās aprēķināšanas kārtība likuma noteiktam preču un pakalpojumu grupām.
7. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas saistīti ar pārrobežu darījumu deklarēšanas kārtību. piegādes uz citu ES valstu noliktavām, nosacījumi, deklarēšana; nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanai darījumu ķēdēs; prasības PVN 0% likmes piemērošanas attaisnojuma dokumentiem.
8. Eiropas Savienības Padomes 2018.gada 4.decembra Īstenošanas regulas (ES) Nr.2018/1912 noteikumi dalībvalstu atšķirīgās pieejas atbrīvojumu piemērošanā pārrobežu darījumiem regulējuma konkretizēšanai.
9. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis, ierobežojumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
10. Speciālo režīmu (MOSS) tvēruma paplašināšana, jauna režīma (IOSS) ieviešana.
Izmaiņas PVN piemērošanā pakalpojumiem un e-komercijai Importa režīms (IOSS) - kas varēs izmantot, kādām piegādēm, nodokļa maksātāja pienākumi.

Finanšu grāmatvedība
5. stundas
Jūlija Bojarenko
Finanšu grāmatvedība (5 st.)

1. Kas ir būtiski mainījies grāmatvedības kārtošanā no 2022.gada 1. janvāra?
Kādas ir jaunā Grāmatvedības likuma un jauno MK noteikumu prasības, kas principiāli atšķiras no iepriekšējiem gadiem?

2. Attaisnojuma dokumentu noformēšana. Attaisnojuma dokumenta obligātie rekvizīti sākot ar 2022.gadu.
Kādas ir būtiskas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?
Prasības attaisnojuma dokumentiem, kuru sagatavo saistībā ar skaidras vai bezskaidras naudas avansa izlietojumu vai darbinieka izdevumu atlīdzināšanu. Vai varam pieņemt skenētus apliecinošos dokumentus un kā ir mainījušas prasības attiecībā uz preču piegādes dokumentiem?

3. Šaubīgie un bezcerīgie debitori – atzīšanas kritēriji, uzkrājumu veidošana, debitoru norakstīšana, uzņēmumu ienākuma nodokļa riski. Uzņēmuma riski, izsniedzot aizdevumus fiziskām un juridiskām personām, uzņēmumu ienākuma nodokļa nianses.
Aizdevumi saistītām personām. Saistību atzīšanas kritēriji (t.sk. neizmantotais atvaļinājums).
Saistību norakstīšana veicot norēķinu inventarizāciju un saistībā ar kreditora atteikšanos no viņa prasījuma.

4. Jautājumi, kas saistīti ar darbinieku nosūtīšanu komandējumā vai darba braucienā, apliecinošiem dokumentiem un kompensācijas aprēķiniem. Problemātiskāko jautājumu analīze.

5.Kā darboties sankciju ierobežojumu apstākļos? Kā veikt pārbaudi sankciju sarakstos? Kā pasargāt savu uzņēmumu no riska, tikt iesaistītam pārkāpumos.

6. Problemātisko situāciju apkopojums un novērtēšana. VID metodiskie materiāli un uzziņas, speciālista komentāri par aktuāliem jautājumiem finanšu uzskaitē.

7.Īsumā par būtisko grozījumos Grāmatvedības likumā un galvenajos saistošajos MK noteikumos.