NILLN TPF llikuma piemērošana praksē! 6.stundas!Šis praktikums ir ceļvedis NILLTPFNL jomā.


Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo praktikumu!

Seminārā mērķis:


   Seminārā iegūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS (IKS) izstrādāšanā un savlaicīga , likumdošanas izmainām
atbilstoša, aktualizēšana, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipus un prasības personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem).

Šī gada 1. oktobrī spēkā stājās būtiski grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.
Tie paredz jaunu ziņošanas kārtību, izpētes pakalpojumu licencēšanu, jaunus sodus un citas izmaiņas

Īpaša uzmanība tiks pievērsta šādiem praktiskiem aspektiem:

• klientu identificēšanai;
• risku veidiem un to identificēšanai (klientu riski un likuma subjekta riski);
• risku novērtēšanai un to dokumentēšanai;
• iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādāšanai;
• darījumu uzraudzībai un uzraudzības procesa dokumentēšanai u.c. VID turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos,
kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde


Lai atbilstoši sagatavotos AML pārbaudei, aicinām apmeklēt šo semināru! Ieguvumi no kursa:

1. Savā īpašumā saņemsiet aktualizētu mācību materiālu + elektroniskā veida sagatavotus materiālus klientu identificēšanai, risku novērtēšanai, darījumu uzraudzībai, darbinieku apmācībai, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aktualizēšani u.c.

2.Semināra dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju.

3. Apgūs paņēmienus, klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.

4. Semināra apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēju konstatēt aizdomīgus darījums.

5. Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.

6. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā.

7.Ārpakalpojuma grāmatveža pārbaude par NILLTPFN likuma prasību izpildi un tās ietvaros iegūtās informācijas izmantošana NILLTPFNL prasības attiecas tieši uz Jums, ja Jūs pārstāvat vai veicat darbību kā:

• ārpakalpojuma grāmatvedis;
• kredītiestāde;
• finanšu iestāde;
• nodokļu konsultants;
• zvērināts revidents, notārs vai advokāts;
• izložu vai azartspēļu organizētājs vai citu darbību veicējs.

Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus.

Ņemot vērā minēto, VID uzrauga un veic ārbaudes arī šādos uzņēmumos. Viens no Likuma prasību elementiem ir prasība par darbinieku apmācību.

• Darbinieku veiksmīgai apmācības veikšanai iestādē ir nepieciešams izstrādāt apmācības programmu un darbinieku zināšanu novērtēšanas kritērijus.

• Apmācības procesam jābūt attiecīgi dokumentētam.

Semināra lektors:


Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec., mācību literatūras autore, speciālists finanšu jautājumos,
grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.
Pasniegšanas pieredze 27 gadi.

Semināra laiks:


11.12.2021 plkst. 09:30– 14:00 – LATVIEŠU VALODĀ

Tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.


Dalības maksa:


EUR 75.00-pastāvīgajiem klientiem*

EUR 85.00- pārējiem semināra klausītājiem *


Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 3 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas .

Reģistrējoties uz praktikumu, par savu atlaidi lūdzam norādīt komentāros!


Apmācāmo skaits:

minimālais – 8 cilvēki;
maksimālais – 20 cilvēki.

Gadījumā, ja uz semināru piereģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits,tas var tikt atcelts vai pārcelts uz vēlāku laiku.


AML
Programma

Normatīvais regulējums un jaunumi NILLTPFL jomā;

Risku novērtēšana; Aizdomīgi darījumi

- pazīmes, tipoloģijas, aktualitātes FID izveido jaunu datu saņemšanas sistēmu.

Ziņojumu iesniegšana VID caur FID

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem.

Ziņošanas un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas pienākums.

Klienta izpēte; .Klienta darījumu uzraudzība un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšana;

Praktisku uzdevumu risināšana un analīze
- “Risku novērtēšana”,
“Darījumu uzraudzība”, sagatavošana NILLTPFL testam.

Ar praktisku piemēru palīdzību, nevis ar slaidiem, seminārā laikā būs izanalizēti šādi jautājumi:
Ka veikt klienta identifikāciju?
-Ka veikt klienta izpēti?
-Ka veikt risku novērtēšanu? (mēs kopā risināsim četrus piemērus par risku novērtēšanu)
-Kādus riskus vismaz ir jāparedz? -Ka veikt darījumu uzraudzību?
- Ka sagatavot iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un aktualuzēto IKS?

Darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu. Vienkāršota klientu izpēte.

Klienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība.

Nacionālā risku novērtējuma ziņojuma izstrādei nepieciešamo statistikas datu apkopošana un publicēšana.

Kompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā

Ārpakalpojuma grāmatveža pārbaude par NILLTPFN likuma prasību izpildi un tās ietvaros iegūtās informācijas izmantošana

Licences saņemšana ārpakalpojumam.

Pakalpojuma apdrošināšana. Informācijas sniegšana un saņemšana atvērtam kopīgam klienta izpētes rīkam Visa dokumentācija (IKS pielikumi/procedūras) par -klienta identifikāciju, -klienta izpēti, -risku novērtēšanu, -darījumu uzraudzību, -darbinieku apmācību, -atbildīgās personas novērtēšanu, -sankciju likuma ievērošanu u.c. -- tas viss būs nosūtīts uz Jūsu e-pastu!


Reģistrācijas forma
Informācija par uzņēmumu
Adrese
Bankas rekvizīti