«Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursus» 40 st.! no 06.02.2016

Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas

celšanas kursus . Latviešu valodā!

Šie kursi paredzēti grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt zināšanas par izvēlētās profesijas niansēm, saņemt atbildes uz aktuāliem grāmatvedības jautājumiem, iepazīties ar likumdošanas izmaiņām.

                                                                      Kursu apjoms: 40 akadēmiskās stundas

      

Sistemātiska zināšanu un iemaņu atjaunošana mūsdienās ir tikpat nepieciešams grāmatveža darba elements kā uzskaite, atskaišu veidošana, nodokļu aprēķināšana. Likumdošanā pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas, līdz ar to, lai veiksmīgi darbotos, profesionālam grāmatvedim ir nepārtraukti jāseko līdzi jaunievedumiem savā darbības sfērā. Šādu iespēju sniedz grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursi. Ir jāatzīmē, ka kursus vada kvalificēti speciālisti - pieprasīti konsultanti grāmatvedības uzskaites un nodokļu jomā. Tie ir gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt atrisināt radušās problēmas.

Grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursi ir paredzēti klausītāju grupām. Un tas nozīmē, ka jums ir lieliska iespēja nodibināt jaunus biznesa sakarus, apspriest noteiktas problēmas ar tādiem pašiem speciālistiem kā Jūs, vai vienkārši dalīties pieredzē. Mūsu kursa atšķirīgā iezīme – ir praktiska pieeja mācībām! Likuma un citu normatīvo aktu panti ir ilustrēti ar vairāku praktisku piemēru palīdzību, kuri izskaidro likumdošanas normatīvās bāzes prasības pret finanšu un nodokļu uzskaiti. Kursu dalībnieki apgūs prasmes veikt situāciju analīzi, lai pieņemtu labāko risinājumu dažādās nodokļu un finanšu situācijās.Visas tēmas tiek skatītas ievērojot pēdējās izmaiņas likumos.Paralēli mācībām izbaudīsiet arī patīkamu komunikāciju ar mūsu pasniedzējiem!
 

Nodarbību sākums un laiks:  

 no 06.02.16  (sestdienās) Latviešu valodā

Apmācību sākums pēc pilnas grupas nokomplektēšanas.

Prasības pret klausītājiem: Darba pieredze grāmatveža amatā (vēlams ne mazāk par 2 gadiem)

Pabeidzot kursus, Jūsu zināšanas tiks apstiprinātas ar programmas “Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursi” apliecību par pieaugušo neformālo izglītību , ko licencējusi Rīgas Dome, licences nr. DIKS-15-124-ail.

Kursus lasa pieredzējušie pasniedzēji-praktiķi:

Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore. Pasniegšanas pieredze 20 gadi.

Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec.,  mācību literatūras aute, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore. Pasniegšanas pieredze 20 gadi.


Kursi notiek: Rīga, Akadēmijas laukums 1. Jūsu nodarbības notiks ērtās Zinātņu Akadēmijas telpās.


Mēs nodrošinām labu mācību kvalitāti par optimālo cenu!   Skaits ir ierobežots (26 cilvēki). 

Mācību maksa: 244 EUR

Cenā iekļauts  mācību materiāli,  kafija,tēja.

             Uzmanība! Apmācība pa sestdienām - speciāli klausītājiem no citām pilsētām!

UN PROTAMS GAIDĀM RĪDZINIEKUS!!!

Atlaides: 

Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.  Pastāvīgiem klientiem (apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes)vai dalībniekiem no citām pilsētām  atlaide 10 % no dalības maksas .Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 15% katrai apmācāmai personai. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās.

  Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

«Praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas celšanas kursus» 

Programma


 

             LEKCIJU SARAKSTS

06.02.15

9.30 – 10.50

11.00 – 12.20

12.20 – 12.40

12.40 – 14.00   

14.10 – 15.30   

Nodokļi (4 st.)

Jolanta Reinvalde

 

Pusdienu pārtraukums

Finanšu  grāmatvedība (4 st.)

Jūlija Bojarenko13.02.15

9.30 – 10.50

11.00 – 12.20

12.20 – 12.40-

 12.40 – 14.00   

14.10 – 15.30   

 Nodokļi (4 st.)

Jolanta Reinvalde

Pusdienu pārtraukums

 

Nodokļi (4 st.)

Jolanta Reinvalde20.02.2015

9.30 – 10.50

11.00 – 12.20

12.20 – 12.40-

 12.40 – 14.00   

14.10 – 15.30   

 

Finanšu  grāmatvedība (4 st.)

Jūlija Bojarenko

Pusdienu pārtraukums

 Finanšu  grāmatvedība (4 st.)

Jūlija Bojarenko27.02.2015

9.30-11.00

11.15-13.00

Tiesību pamati (5 st.)

Ināra Grosa

05.03.2015

9.30-11.00

11.15-13.00

Tiesību pamati (5 st.)

Ināra Grosa12.03.2015

930 – 10.50

11.00 – 12.20

12.20 – 12.40

12.40 – 14.00   

14.10 – 15.30   

Finanšu  grāmatvedība (4 st.)

Jūlija Bojarenko

 

Pusdienu pārtraukums

 Nodokļi (4 st.) -PVN

Jolanta Reinvalde


FIINANŠU grāmatvedība (16 stundas)

 

1.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas kritēriji, novērtēšana un uzskaite, vērtības norakstīšana, novērtēšana bilances datumā un informācijas atklāšana finanšu pārskatā.

Nomāto un bez atlīdzības saņemto objektu uzskaite.

Remonta izdevumu klasifikācija un uzskaite.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana, tās ietekmē uz finanšu rādītājiem un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Ilgtermiņa ieguldījumu objektu lietošanas veida maiņa, to novērtēšana un uzskaite pārvietojot uz citiem bilances posteņiem.

Iespējamo kļūdu analīze rēķinot nolietojumu nodokļu vajadzībām.
Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze.

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites metodika. Aktuālie jautājumi.

2.Krājumu un nepabeigto pasūtījumu uzskaites īpatnības atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Krājumu  pašizmaksas novērtēšanas un uzskaites metodes, to optimizācija.

Krājumu zudumi, to veidi un uzskaites īpatnības. Krājumu zudumu ietekme uz finanšu rādītājiem un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Pašražoto krājumu uzskaites īpatnības.

Nepabeigto pasūtījumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatā, nodrošinot ieņēmumu un izdevumu saskaņošanu.

Iegādāto (saražoto) un pārdoto preču izmaksas.

Preču piegādes noteikumi, prece ceļā.

Krājumu novērtēšana bilances datumā. Uzkrājumu veidošana novecojušiem vai mazkustīgiem krājumiem, to uzskaite un ietekme uz finanšu rādītājiem.

Krājumu pašizmaksas noteikšana, izmantojot dažādas pašizmaksas kalkulācijas metodes tirdzniecībā, ražošanā un pakalpojumu sniegšanā.     

Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze.

Krājumu uzskaites metodika. Aktuālie jautājumi.

 

3.Debitoru un kreditoru uzskaite atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām

Debitoru parādu novērtēšana. Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu atzīšana, to ietekme uz finanšu rādītājiem un uzņēmumu ienākuma nodokli. Šaubīgo debitoru parādu novērtēšanas metodes un uzskaite. Bezcerīgo parādu norakstīšana un uzskaite. Debitoru parādu atspoguļošana finanšu pārskatā.

Cesijas darījumi.

Kreditoru parādu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā. Saistību kapitalizācija.

Preču (produkcijas, pakalpojumu) tirgus cenas vai darījuma tirgus vērtības noteikšanas metodes.

Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze.

Debitoru  uzskaites metodikaAktuālie jautājumi.

4. Ieņēmumu, izdevumu atzīšana, to uzskaite atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

Ieņēmumu, izdevumu atzīšanas kritēriji. Izmaksu saskaņošana ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.Tipisku kļūdu analīze, piemēru risināšana.

Ieņēmumu atzīšana no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.

Ieņēmumu atzīšana no pakalpojumu sniegšanas, ja bilances datumā pakalpojumu sniegšanas līgums nav pilnībā izpildīts.

Ieņēmumu atzīšana no procentiem, autoratlīdzības un dividendēm.

Dāvinājumi, ziedojumi un citi ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi

Izdevumi procentu maksājumiem.

Reprezentācijas un reklāmas izdevumi. Attaisnojošo dokumentu noformēšana.

Ieņēmumi un izdevumi, kas radušies bilances posteņu pārvērtēšanas dēļ.
Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaites metodika. Aktuālie jautājumi.


5. Gada pārskata sagatavošanas darbi. Finanšu rādītāju analīze.

Grāmatvedības politika un tās izmaiņa.

Grāmatvedības aplēses un tās izmaiņas.

Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatā.

Notikumu pēc bilances datuma atspoguļošana finanšu pārskatā.

Finanšu pārskata analīze (uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana izmantojot rādītāju sistēmu).

Finanšu pārskata posteņu novērtēšana un atspoguļošana saskaņā ar jaunā likuma - «Gada pārskatu likums un konsolidēto gada pārskatu likums» prasībām.

Gada pārskata sagatavošanas noteikumi. Aktuālie jautājumi.

 

 

           LR nodokļu sistēma (16 stundas)

1. Likums par Latvijas Republikas nodokļiem un nodevām

 1. Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēma. Sistēmas izmaiņas un attīstība.
 2. Nodokļu rezidentu statusa noteikšanaAtšķirības rezidentu un nerezidentu aplielamo ienākumu noteikšanā.Rezidences apliecības saņemšanas noteikumi.
 3. Publiski pieejamās datu bāzes un to izmantošanas iespējas. 2015. Gada aktualitātes publiskās informācijas izmantošanā.
 4. Atbildība par nodokļu likumu pārkāpšanu (galvenie postulāti, nodokļu likumu piemērošanas kārtība, soda naudas apmēri un to samazināšanas iespējas)
 5. Skaidrās naudas deklarēšanas noteikumi.
 6. Riska personu jādziens un sekas personām, kas iekļautas riska personu sarakstā. Valdes locekļu atbildība par nesamaksatajiemn nodokļiem.

 

2.    Pievienotās vērtības nodoklis

 1. Ar PVN apliekamais objekts. Ar PVN apliekamās personas un to reģistrācija.
 2. Nodokļu likmes. Preču piegādes un pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšana. Grozījumi likumā attiecība uz elektroniski sniegto pakalpojumu vietas noteikšanu.
 3. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība (nodokļa rēķins, taksācijas periods, priekšnodokļa atskaitāmās summas, proporcijas aprēķināšana, atsevišķas uzskaites organizēšana, PVN aprēķināšana dažādu darījumu kontekstā.)
 4. Trīsstūrveida darījumu uzrādīšana PVN deklarācijā un rēķinu noformēšana. 
 5. Piemēri darījuma vietas noteikšanai saistībā ar nekustamo īpašumu.
 6. Piemēri pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai preču piegādēm iekšzemē, preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmiem, preču importam.


3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, likums "Par valsts sociālu apdrošināšanu",

Mikrouzņēmumu nodokļa likums.

 1. Maksātāji. Likmes. Ar nodokli apliekamais objekts.
 2. Gada ienākuma noteikšanaattaisnotie izdevumi, atvieglojumi.
 3. Kapitāla pieauguma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas aizpildīšana.
 4. Saimnieciskas darbības statusa izvēles problēmas. Nodokļu likmes atbilstoši statusam (salīdzinošā analīze)
 5. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi.
 6. Valdes locekļu atalgojuma noteikšana no 01.01.2015.
 7. Ienākumam pielīdzināmie aizdevumi un samazināto procentu ienākuma aprēķināšana
 8. Ārkārtas dividendes un nodokļa aprēķināšana.
 9. Likuma grozījumi 20.05.2015., kas attiecas uz personāla nomu darījumos ar mikrouzņēmumiem.
 10. Aktualitātes iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanā.
 11. VSAOI plānotās izmaiņas no 2016.gada mikrouzņemumu drabinieku papildus iemaksu noteikšanai.
 12. Mikrouzņēmumu nodokļa likmes no 2016.gada un personu saraksts, kuri nevarēs sagalbat MUN maksātaju statusu.

            

4.Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 1. Ar UIeN apliekamais objekts un tā noteikšana.
 2. Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi.
 3. Apliekamā ienākuma koriģēšana.
 4. (Aktīvu posteņu pārvērtēšanazaudējumi no vērtspapīru pārdošanasatskaitāmo procentu summa, zaudētie parādi utt.).
 5. Īpaši noteikumi saistībā ar saistītiem uzņēmumiem.
 6. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana nodokļu mērķiem.
 7. Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana.
 8. Nodokļu atlaides un to piemērošana; citos likumos noteiktās atlaides piemērošana.
 9. Pētniecības un attīstības izmaksas un to ietekme uz apliekamo ienākumu

  

Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums Latvijā (10 st.)

 1. Darbinieks un darba devējs
 2. Vienlīdzīgu tiesību princips
 3. Darbinieku pārstāvība 
 4. Termiņi darba tiesiskajās attiecībās 
 5. Darba koplīgums 

            5.1. vispārīgie noteikumi 

            5.2. spēks 

            5.3. grozīšana

            5.4. strīdu izšķiršana

 6. Darba līgums 

            6.1. Darba līguma forma 

            6.2. Darba sludinājums un darba intervija

            6.3. Darba līguma un uzņēmuma līguma salīdzinājums

 7. Darbinieku civiltiesiskā atbildība

 8. Darba kārtība, darba devēju rīkojumi

 9. Darba samaksa un piemaksas

10. Darbinieka izdevumu atlīdzināšana

11. Ieturējumi no darba samaksas un to ierobežojumi

12. Darbinieku tiesības un pienākumi

13. Darba līguma grozīšana

14. Darbinieka uzteikums

15. Darba devēju uzteikums un termiņi

16. Darbinieka aizsardzība, izbeidzot darba tiesiskās attiecības

17. Darba devēja pienākumi, atlaižot darbinieku no darba

18. Darba un atpūtas laiks

            18.1. Darba nedēļas ilgums

            18.2. nepilns darba laiks un virsstundas

            18.3. Summētais darba laiks

            18.4. Nakts darbs un pārtraukumi darbā

            18.5. Atvaļinājumi