Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas ( praktizējošiem grāmatvežiem)


Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas ( praktizējošiem grāmatvežiem)


 CIENĪJAMIE GRĀMATVEŽI!

Aicinām padziļināt zināšanas un pamatīgāk apgūt finanšu un nodokļu grāmatvedību uzņēmumā, apmeklējot grāmatvedības kursus!

Mūsu pasniedzēji zin, kādiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība!Visas tēmas tiek skatītas ievērojot pēdējās izmaiņas likumos.Paralēli mācībām izbaudīsiet arī patīkamu komunikāciju ar mūsu pasniedzējiem!

Kursa laikā dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma.

Kursu apjoms: 25 akadēmiskās stundas. 

 
 Mācību programmā ietilpst: 

Nodokļu likumdošana-15 stundas
Finanšu grāmatvedība-10 stundas

 
Pasniedzējai ir vairāk kā 20 gadu pasniegšanas darba pieredze.
 
Nodokļu likumdošana — lektore Jolanta Reinvalde – ekonomikas maģistre M.sc.oec., nodokļu konsultante, nodokļu grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā grāmatvede un auditore.

Pasniegšanas pieredze 20 gadi.
 
Finanšu grāmatvedība – lektore Jūlija Bojarenko – ekonomikas maģistre M.sc.oec.,  mācību literatūras autore, konsultante finanšu jautājumos, grāmatvedības pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi, praktizējošā sertificētā grāmatvede-auditore.

Pasniegšanas pieredze 20 gadi.
 
KURSU NORISE: No 06.10.2015 līdz 20.10.2015
 
 otrdienās un ceturtdienās no plkst.16:30 – 20:00

06.10.2015

16.30-18.30 –18.40- 20.00

Nodokļi (5 st.)

Jolanta Reinvalde

08.10.2015

16.30-18.30 –18.40- 20.00

Finanšu  grāmatvedība (5 st.)

Jūlija Bojarenko

13.10.2015

16.30-18.30 –18.40- 20.00

Nodokļi (5 st.)

Jolanta Reinvalde

15.10.2015

16.30-18.30 –18.40- 20.00

Finanšu  grāmatvedība (5 st.)

Jūlija Bojarenko

20.10.2015

16.30-18.30 –18.40- 20.00

Nodokļi (5 st.)

Jolanta Reinvalde


KURSU CENA – 150,00 EUR. Cenā iekļauts  mācību materiāli,  kafija,tēja.
 
Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
 
Norises vieta: Akademija laukums 1 Rīga (Zinātņu Akadēmijas ēkā.)

Atlaides: 

Ja no vienas organizācijas piedalās vairāk par diviem darbiniekiem, tiek piešķirta atlaide 15% apmērā.  Pastāvīgiem klientiem(apmeklēja mūsējus seminārus vairāk kā 2 reizes) atlaide 10 % no dalības maksas .Draugu atlaide - diviem un vairāk draugiem – atlaide 10% katrai apmācāmai personai. Ir ispējams maksu dalīt 2 daļās.(Mācību sākums pēc grupas pilnas nokomplektēšanas. Skaits ir ierobežots (24 cilvēki)
  

Ja ir atlaide, lūdzu norādiet no kurienes tā ir.

Kāpēc ir izdevīgi mācīties pie mums?
  Jums pasniegs augsti kvalificēti speciālisti ar maģistra grādu!
Mēs nodrošinām labu mācību kvalitāti par optimālo cenu!
 Jūs saņemsiet savā īpašumā aktuālus izdales materiālus.
 Jūsu nodarbības notiks ērtās Zinātņu Akadēmijas telpās.Jūs ietaupīsiet transporta izdevumus, jo mācības notiek pašā Rīgas centrā (piecu minūšu gājienā no Centrālās stacijas un Autoostas).


Intensīvais kurss "Galvenais grāmatvedis" 25 stundas (praktizējošiem grāmatvežiem)

Programma

       Mūsu pasniedzēju daudzgadīgā pieredze nodokļu un finanšu jomā ļauj sagatavot mācību programmas atbilstoši izmainām likumdošanā un nodrošināt biežāk sastopamo kļūdu analīzi.  Šī praktikuma mērķis ir nostiprināt iegūtās zināšanas nodokļu tiesībās un finanšu pārskata sagatavošanā ar uzdevumu un praktisku piemēru palīdzību.

 Šajā piecu dienu praktikumā tiks aptvertas būtiskākās nodokļu piemērošanas pamatproblēmas un aspekti, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu, mikrouzņēmumu nodokļa, likuma "Par nodokļiem un nodevām" normu piemērošanu, kā arī tiks apskatīti aktuāli finanšu pārskata sagatavošana aspekti  atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

 

ĪSS SATURA IZKLĀSTS

 

Gada pārskata sagatavošana, ņemot vērā aktuālās izmaiņas likumdošanā, pamatojoties uz kļūdu analīzi, kas konstatētas veicot auditu par periodu no 2013. līdz 2015. gadam:

 Raksturīgās kļūdas sagatavojot gada pārskatu.

Iepriek­šējo periodu kļūdu labojumu uzskaite, uzrādīšana finanšu pārskatā un UIN deklarācijā. Nodokļu audita lēmumu atspoguļošana uzskaitē. VID uzziņas – problemātisko situāciju apkopojums, izvērtēšana un analīze.

Notikumu pēc bilances datuma atspoguļošana finanšu pārskatā. Grāmatvedības politikas maiņas, grāmatvedības aplēšu izmaiņu atspoguļošana uzskaitē un finanšu pārskatā un to ietekmē uz uzņēmuma finanšu rādītājiem.

Finanšu pārskata posteņu atzīšana un novērtēšana, to saturs atbilstoši jaunā likuma Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” prasībām.

Gada pārskatu likuma un jaunā likuma prasību salīdzinoša analīze.

 

Svarīgi praktiski jautājumi PVN piemērošanā uzņēmumiem, VID metodiskais materiāls un uzziņas par  pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu preču piegādēm iekšzemē, preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmiem.

Piemēri darījuma vietas noteikšanai saistībā ar nekustamo īpašumu (VID metodiskais materiāls).

Elektroniskie sniegtie pakalpojumi un to uzrādīšana PVN deklarācijā no 01.01.2015.

Aktuāli grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā, kas attiecas uz personāla nomu darījumos ar mikrouzņēmumiem, kā arī izmaiņas neapliekamo ienākumu un attaisnoto izdevumu veidos.

Aktualitātes iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanā ņemot vērā VID uzziņas, informatīvos materiālus un metodiskos materiālus.

VSAOI plānotās izmaiņas no 2016.gada mikrouzņēmumu darbinieku papildus iemaksu noteikšanai.

Mikrouzņēmumu nodokļa likmes no 2016.gada un personu saraksts, kuri nevarēs sagalabat MUN maksātāju statusu.

Aktuāli grozījumi UIN likumā. Normas, kas stājas spēkā 2015. gadā un piemērojamas 2015. gada deklarācijas sastādīšanā. Praktiski piemēri un situāciju analīze attiecība uz korekciju veikšanu UIN deklarācijā, raksturīgakās kļūdas un nepilnības nodokļu deklarācijas aizpildīšanas gaitā.

2015. gada grozījumi likumā likuma “Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz nodokļu maksātāju un nodokļu administracijas tiesībam un pienakumiem. Fizisko personu līzingu un aizdevumu deklarēšanas kārtība par 2015. gadu. Publiski pieejamās datu bāzes un to izmantošanas iespējas. 2015. gada aktualitātes publiskās informācijas izmantošanā. Valdes locekļuatbildība par nesamaksātajiem nodokļiem.